İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Aslan & Duran Hukuk Bürosu

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Nedir?

İş hukuku; işçi ve işveren ilişkilerine dayanarak, işçi ve işverenin karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa, yönetmelikleri konu alan hukuk dalıdır. İş hukuku; iş sözleşmesine dayanarak işçi ve işveren arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen ve her iki tarafında hakkını korumaya çalışan bir hukuk dalıdır.

Tarihi gelişimi ile konuya bakacak olur isek; iş hukukunun ortaya çıkmasındaki en önemli neden işçilerin korunması yönündeki çalışmalar olmuştur. Ancak bu tek taraflı bir denge değildir. Her ne kadar işçiyi korumak amacı olsa da; işçi ve işveren arasındaki dengenin korunması yönünde de hareket eder.

İş Sözleşmesi

Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin sona ermesi ile bir takım hak ve alacaklar söz konusu olur. Bu sözleşmenin sona ermesi ile doğan hak ve alacaklar olabilir. Ancak sözleşmenin ne şekilde sona erdiği, yani tarafların anlaşarak sona erdirmesi gibi nedenlerde işçi ihbar ve kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz. İşine geri dönemez. İş sözleşmesinin süresinin dolması ile sözleşme kendiliğinden sona erer.

İş sözleşmesinin sona ermesi ile bir takım hak ve alacaklar ortaya çıkar. Bu hak ve alacaklar;

 • Kıdem tazminatı,
 • İhbar tazminatı,
 • Ölüm tazminatı,
 • İbraname, çalışma belgesi verilmesi,
 • Rekabet yasağıdır.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı şu şekilde tanımlanır. İş sözleşmesinin, kanunda öngörülen hallerden birisi ile sona ermesi halinde ortaya çıkmaktadır. Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin kanunda belirlenen sürede çalışmış olması gerekmektedir. Bu süre 1 yıldır. İşçinin ölümü halinde kanuni mirasçılarına işveren tarafından ödenen paradır. Miktarı ise işçinin çalışma süresi ve ücretine göre belirlenir. Söz konusu davalarla ilgili olarak; kıdem tazminatı avukatı olarak titiz çalışmaları yapan avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

İş Hukuku Kapsamında Bakılan Davalar

 • İş Hukukuna İlişkin Zorunlu ve İhtiyari Arabuluculuk Başvuruları
 • İşçilik Hak ve Alacaklarından Kaynaklanan Her Türlü Alacak ve Tazminat Davası
 • İşe İade Davası
 • İş Kazalarından ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Her Türlü Tespit ve Alacak Davası
 • Hizmet (SGK, BAĞ-KUR) Tespiti Davası
 • Sigorta Başlangıcının Tespiti Davası
 • Emekliliğe Hak Kazanılmasının Tespiti Davası
 • Emeklilik ve Ölüm Aylığının Kesilmesine İlişkin Kurum İşleminin İptali Davası
 • Yetim ve Dul Aylığı Bağlanması Talebi Davası
 • Muvazaalı Boşanmanın Tespitine İlişkin Kurum İşleminin İptali Davası
 • Ölüm Aylığının Kesilmesine İlişkin Kurum İşleminin İptali ile Ölüm Aylığının Yeniden Bağlanması Talebi Davası