Vergi Hukuku
Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Vergi hukuku aynı zamanda Anayasa hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Özel Hukuku gibi diğer hukuk dalları ile de ilişki halindedir. Bu nedenle kişiler vergi borçları nedeniyle bir takım sorunlarla karşılaşmaktadır.

Vergi Hukukunun Temeli

Anayasamızın 73. maddesinde “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” cümlesi yer alır. Devamında “Vergi resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” cümlesi ile vergilerin ancak kanunla konulabileceği, değiştirilebileceği veya kaldırılabileceği ilkesi benimsenmiştir. Bu durum vergi hukukunun anayasal bir düzen olduğunu, mükelleflerin bu konuda devlete karşı sorumlu olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Bazı özel durumlarda vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar söz konusu olur.

Vergi Mükellefi

Mükellef ve vergi sorumlusu kavramları Vergi Usul Kanunu’nun 8. maddesinde yer almaktadır. Vergi Usul Kanunu mükellefi, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzelkişi şeklinde tanımlamıştır. Dolayısıyla mükellefin kim olduğunu anlamak için yapılması gereken şey vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu düşen kişileri tespit etmek olmaktadır.

Vergi Sorumlusu

Vergi sorumlusu ise, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Vergi sorumluluğunda, başkasına ilişkin vergisel yükümlülükler nedeniyle oluşan maddi ve / veya şekli vergisel ödevlerin, kendi adına yerine getirilmesi söz konusudur. Vergi hukuku diğer hukuk dalları ile ilişki halinde olması nedeniyle oluşan ihtilaflarda hukuki yardım almak gerekebilir.

Vergi Hukuku Alanında Takip Ettiğimiz Davalar

 • Düzeltme Şikayet Başvuruları
 • E-Haciz Davaları
 • Emlak Vergisi Davaları
 • Gümrük Kanunu
 • Harcamalara Katılma Payı
 • İhtiyati Haciz Davaları
 • İlan Ve Reklam Vergisi
 • Kdv Davaları
 • Kod (Özel Esaslar) Davaları
 • Kurumlar Vergisi Davaları (Kayıt Dışı Hasılat)
 • Ödeme Emri Davaları (6183)
 • Ötv Davaları
 • Suç (Özel Usulsüzlük Cezaları)
 • Ücretlilere İlişkin Vergi Davaları
 • Vergi İadesi Mahsup Davaları
 • Vergi Ziyaı Cezaları (Sahte Fatura Düzenleme)
 • Vergi Ziyaı Cezaları (Sahte Fatura Kullanma)

Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Ofisimiz Vergi Hukuku yönünden uzman kadrosu ve bu konuda bu zamana kadar edindiği tecrübe ile hizmetlerine devam etmektedir.