dask sigortası

DASK Sigortası

DASK; Doğal Afet Sigortaları Kurumu ifadesinin kısaltılmasıdır. 2000 yılında kurulmuş ve amacı depremden hasar görmüş konutların sahiplerine maddi güvence sağlamaktır. Bu yazımızda DASK sigortası nedir, DASK kapsamına giren ve kapsam dışı kalan gayrimenkuller ile DASK sigortası kapsamında ödenecek tazminat miktarı konularında bilgi verilecektir.

Deprem Sigortası Nedir?

Zorunlu deprem sigortasının konusu, sigorta teminatı kapsamındaki bir binanın maliklerinin veya intifa hakkı sahiplerinin binalarında depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik teminat sistemidir. Deprem sigortası bir zarar sigortası olduğundan konusu mülkiyet menfaatini korumaya yönelik olarak mal sigortasıdır.

Zorunlu Deprem Sigortası, yalnızca depremin yol açtığı yıkılma, zarar görme, yangın, patlama, zemin kayması gibi durumlarda meydana gelen maddi hasarları karşılar. Deprem nedeniyle meydana gelmeyen diğer tüm hasarlar ise konut sigortası kapsamında sözleşmenin içeriğine göre talep edilebilir.

DASK Nedir?

DASK, Zorunlu Afet Sigortaları Kurumu’nun kısaltmasıdır. 1999 Marmara depreminden sonra 2000 yılında kurulmuş olan kurum, depremden hasar görmüş konutların sahiplerine maddi açıdan güvence sağlamaktadır.2000 yılında faaliyete geçen Doğal Afet Sigortaları Kurumu, deprem sigortasını zorunlu hale getirmiştir.

Ülkemizde en yaygın görülen doğal afetlerden biri olan deprem, ciddi can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Maddi ve manevi kayıpları en aza indirmek için de zorunlu deprem sigortası yaptırılması zorunlu olarak kabul edilmiştir.  

Deprem Sigortası Zorunlu Olan Gayrimenkuller

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler (kat mülkiyetine tabi ana gayrimenkulde, ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olarak kat mülkiyetine tabi olan yapılar)

 • - Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • - Yine bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • - Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

DASK poliçesinin kapsadığı bina bölümleri şunlardır;

 • - Temeller
 • - Duvarlar - ana duvarlar - bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • - Merdivenler
 • - Tavan ve Taban
 • - Çatılar ve Bacalar
 • - Asansörler
 • - Bahçe Duvarları
 • - Merdivenler
 • - Koridorlar
 • - Çatılar
 • - Bacalar
 • - Yapıya ait tüm tamamlayıcı kısımlar

Deprem Sigortası Kapsamı Dışındaki Gayrimenkuller

Zorunlu Deprem Sigortası, yalnızca depremin yol açtığı maddi zararları karşılamaktadır bu sebeple; enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, manevi tazminat talepleri, deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar, belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar deprem sigortası ile teminat altına alınmaz.

Kısacası, deprem sonucu enkazda kalan eşyalar ile ölüm sebebi ile oluşan cismani ve manevi zararlar deprem sigortası kapsamı dışında olup zorunlu deprem sigortası ile sigortalanan binada meydana gelen zararlar da sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır.

 • - 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’na tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler
 • - Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar
 • - Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar
 • - Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar
 • - Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar
 • - Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar
 • -Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar sigorta kapsamı dışındadır.


DASK Tarafından Ödenecek Tazminatın Hesaplanması ve Miktarı

Deprem sonrasında binanın hasar alması ya da yıkılması durumunda DASK tarafından belirli bir limit dâhilinde deprem tazminatı ödenmektedir. Ödenecek bu deprem tazminatı hesaplanırken yapıya göre belirlenen “metrekare birim fiyatı/dairenin brüt metrekaresi” formülü kullanılmaktadır.

2023 yılı için belirlenen güncel tutar tüm yapı tipleri için 640 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu teminat tutarı, yıkılan ya da hasar gören meskenin yeniden inşa edilirken ne kadar tutacağı hesaplanarak belirlenir. Ancak bu hesaplama meskenin bulunduğu arsa değeri göz ardı edilerek yapılmaktadır. Bazı durumlarda meskenin değeri azami teminat limitini aşabilir. DASK poliçesine ek olarak konut sigortası da yaptırılmış ise deprem kaynaklı tazminatın kalan kısmı konut sigortası tarafından ödenmektedir.


Hasar Meydana Geldikten Sonra Yapılması Gerekenler

Sigorta ettiren ya da sigortalı, hasarı meydana geldiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç on beş işgünü içinde DASK ’a veya Kurum hesabına sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunmakla yüklümdür. Ayrıca yapılacak olan bildirimlerin 125 nolu Alo DASK hattına bağlanılarak ihbarda bulunulması veya DASK resmi web sitesinden, E-Devlet hasar ihbarı sayfasından yapılması da mümkündür.

İlgili yerlere bildirim yapıldıktan sonra, sigorta ettiren ya da sigortalı DASK görevlilerinin veya yetkili kıldığı kimselerin, hasara uğrayan binalara makul amaçlarla ve uygun şekillerde girmesine ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek durumundadır.

Yine sigorta ettiren ya da sigortalı DASK’ın isteği üzerine zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin DASK ‘a vermek, zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi, makul ve uygun bir süre içinde DASK ‘a veya yetkili kıldığı kimselere vermek, sigortalı bina/yer üzerinde Zorunlu Deprem Sigortası dışında, deprem teminatı bulunan başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları DASK ‘a bildirmekle yükümlüdür.

Zorunlu deprem Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, sözleşmenin sona ermesinden itibaren iki yılda zaman aşımına uğrar.
Deprem kaynaklı hasar tazminat miktarının kesinleşmesi akabinde ödemeler en geç 1 ay içerisinde yapılmaktadır.

Hiç yorum yok, ilk yorumu siz yapın.

Yorumunuzu yazın

call me Bizi Arayın
whatsapp Bize Yazın