Görevden Uzaklaştırma ve Hak Arama Yolları

görevden uzaklaştırma

Görevden Uzaklaştırma ve Hak Arama Yolları

Görevden Uzaklaştırma ve Hak Arama Yolları 960 524 Şerife Duran

Görevden uzaklaştırma tedbiri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 vd.  maddelerinde düzenlemiştir. Bu yazımızda bu tedbirin tanımı, süresi, itiraz ve dava süreçleri, görevden uzaklaştırmanın iptal davası, karara itiraz, memurun hakları gibi konulara değineceğiz. Makale memur, polis, jandarma, asker gibi görevden uzaklaştırma tedbiri ile karşı karşıya kalan memurlar için kapsamlı bir içerik sunmaktadır.

Görevden Uzaklaştırma Nedir?

Görevden uzaklaştırma nedir? Genel olarak görevden uzaklaştırma; hizmette fiilen durması sakıncalı olan memura, geçici olarak memuriyet yetki ve görevlerinden el çektirilmesidir. Amacı, açılmış bir soruşturmanın doğru bir şekilde yürütülmesidir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir aşamasında alınabilir. Hatta memur, henüz soruşturma açılmamış olsa bile görevden uzaklaştırılabilir. Fakat görevden uzaklaştırma kararı verilen memurlar hakkında bu tarihi izleyen on iş günü içerisinde soruşturmaya başlanması şarttır.

Görevden Uzaklaştırma Kararını Kim Verir?

Görevden uzaklaştırmaya hangi makamlar yetkilidir? Ya da diğer bir ifadeyle görevden uzaklaştırma kararını kim verir? Aşağıda maddeler halinde bu sorunun cevabını bulmak mümkündür. Görevden uzaklaştırma kararını; atamaya yetkili amirler, bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar verebilirler.

Görevden Uzaklaştırma Kararının Süresi Ne Kadardır?

Görevden uzaklaştırma süresi ne kadardır? Görevden uzaklaştırma süresi; bir disiplin  kovuşturması nedeniyle verildiği zaman en çok üç ay devam edebilir. Bu süre sonrasında hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.

Görevden Uzaklaştırma En Fazla Ne Kadar Olur?

görevden uzaklaştırma en fazla ne kadar olur? Bir ceza kovuşturması nedeniyle bu yola başvurulmuşsa görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. Buradaki yetkili amirlerin kimler olabileceği, bir üst bölümde izah edilmiştir.

Burada süreyi belirleyen en önemli faktörler bir disiplin kovuşturması veya bir ceza kovuşturması olup olmadığıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere, görevden uzaklaştırma en fazla ne kadar olur sorusunun cevabı bu iki kovuşturmaya göre değişiklik göstermektedir.

Görevden Uzaklaştırma Kararına İtiraz

Görevden uzaklaştırma kararına itiraz edilir mi? Görevden uzaklaştırma kararına karşı itiraz yolu mümkün değildir. Bu karara karşı iptal davası, itiraz etmeden açılır. İptal davasının yanı sıra şartları oluşmuşsa maddi ve manevi tazminat davası da açılabilir. Kısaca özetlenecek olursa; karara itiraz değil, görevden uzaklaştırma iptal davası açmak gerekmektedir.

görevden uzaklaştırma kararına itiraz

görevden uzaklaştırma kararına itiraz

Görevden Uzaklaştırma İptal Davası

Görevden uzaklaştırma kararına karşı iptal davası açılır. Anayasa madde 125 gereğince idarenin her türlü iş ve eylemine karşı yargı yolu açıktır. İdari işlemlerin iptali için gerekli olan yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönünden hukuka aykırılık oluştuğu takdirde dava açma hakkı doğacaktır. Görevden uzaklaştırma tedbiri bu yönlerden hukuka aykırılık oluşturuyorsa, tedbirin uygulanmasından itibaren 60 gün içinde bu işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, işlemi gerçekleştiren makama karşı idari mahkemelerde dava açılabilir. Görevden uzaklaştırma iptal davası, kararın öğrenildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde açılmalıdır.

Görevden Uzaklaştırma Kararının Kaldırılması

Görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması mümkün müdür? Görevden uzaklaştırma kararı hangi hallerde kalkar? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 143. Maddesinde hangi hallerde tedbirin kaldırılacağı belirtilmiştir. Görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması için, soruşturma veya yargılama sonunda;

  • Haklarında memurluktan çıkarma dışında bir disiplin cezası verilenler,
  • Yargılamanın menine veya beraatine karar verilenler,
  • Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,
  • Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler,

Bu kararın kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

Görevinden Uzaklaştırılan Memurun Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Görevinden Uzaklaştırılan Memurun Maaş Hakkı

Görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde maaşının üçte ikisi ödenir. Göreve dönülmesi durumunda eksik yatırılan miktar toplu bir şekilde geri ödenir.

Ceza kovuşturmasının sonucunda mahkûmiyete dair kurulan hüküm kesinleşinceye kadar memurun hak ve yükümlülükleri devam eder.  Mali konularda mevzuatta açık bir hüküm bulunmadıkça memur aylıklarının geriye doğru götürülerek kesilmesi söz konusu değildir.

Görevinden Uzaklaştırılan Memurun Sosyal Hakları

Sosyal hak ve yardımlar 657 sayılı Kanun’un 187-213 maddelerinde düzenlenmiştir. Emeklilik hakkı, çocuk yardım ödeneği, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı, tedavi ve cenaze giderleri yardımı, giyecek yardımı, yiyecek yardımı, analık sigortası yardımı, hastalık sigortası yardımıdır. Bu sosyal yardımlardan kesintisiz bir şekilde faydalanmaya iki kısım dışında devam eder. Bunlardan ilki emeklilik hakkı ile ilgilidir.

Emeklilik Keseneğine esas aylık, üçte iki aylık tutarı değil, memurun esas aylığının yarısıdır. Diğeri ise, memur lojman/konutta oturuyorsa konutta oturmaya devam eder, ancak bu süre belirli süre ile yönetmelikte kısıtlanmıştır.

Görevden Uzaklaştırmanın Sonuçları

Görevden uzaklaştırmayla memuriyet statüsü sona ermez. Memurun özlük hakları bazı kısıntılara uğrasa da devam eder. Başka bir deyişle görevden uzaklaştırma, memuriyetin sona ermesi değildir. Memura bu dönemde aylığının 2/3’ ü ödenmeye devam olunur.

Görevden uzaklaştırma geçici bir önlemdir. Görevden uzaklaştırmanın ortadan kalkmasından sonra memur görevine geri döner.

Diğer Makalelerimiz

Bu yazımızda Devlet Memurları Kanunu gereğince görevden uzaklaştırma konusunda ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Kısa ismi ile 657 görevden uzaklaştırma sonucu doğabilecek durumlar ve bunlara karşı iptal davası konusu ele alındı. Konuyla benzerlik arz eden diğer makalelerimiz de ilginizi çekebilir. Aşağıda bu bağlamda okuyabileceğiniz diğer makaleler liste halinde verilmiştir.

Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Aslan&Duran Hukuk Bürosu olarak, görevden uzaklaştırma konusunda açılacak davalarda danışanlarımıza yol göstermekte ve davalarını takip etmekteyiz. Süreç sonucunda haksızlığa uğranıldığının düşünülmesi ve bundan dolayı mesleki açıdan büyük kayıplara yol açmamak adına Ankara İdare avukatı olarak davalarınızı yakından takip etmekteyiz.

Güncel makale ve paylaşımlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan da yapıyoruz. Bunun için instagram hesabımızı takip etmenizi öneririz.

Şerife Duran

Avukat Şerife DURAN, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, Türkiye Adalet Akademisi’nde ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nde hakimlik görevinden sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. Selçuk Üniversitesi Özel Hukuk Anabilimdalı Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yapan DURAN, doktora öğrencisi olup evli ve 3 çocuk annesidir.

All stories by:Şerife Duran