En temel tanımı ile idare avukatı müvekkillerini idare hukuku ile ilgili tüm alanlarda temsil eden avukattır. İdare hukuku hakkında uzmanlaşmış olan bu kişiler temsil ve hukuki danışmanlık hizmeti sunarlar. Devletin ve diğer tüm kamu kurumlarının işleyişini düzen altında tutan idare hukuku anayasanın ana hukuk dalları arasındadır. Kamu yararının esas olduğu bu hukuk dalında idareler tarafından verilen kararlarda bir aykırılık varsa bu durumda dava açılabilir. Söz konusu aykırılığın giderilmesi için yetkili yerlere başvurularak dava açılır. Bu davalarda haklı iken kazanan taraf olmak için işinde profesyonel bir idare avukatı ile çalışmak gerekir.

İdare hukuku kapsamına giren işlemlerden doğan zararı karşılamak için dava açılır ve hak ile hürriyetler koruma altına alınır. İdarenin tesis ettiği işlemler kaynaklı olan maddi ve manevi zararlar tazminat davası ile geri alınabilir. Bu işlemlerin yürütülmesi için idare avukatı ihtiyacı oluşur. Ancak bu süreçte her avukat ile çalışmak beklenen faydayı sağlamayacaktır. Doğru idare avukatı nasıl seçilir diye araştırılmalı ve uygun özelliklere sahip olan kişiler tercih edilmelidir. Seçilen idare avukatının söz konusu hukuk dalına hakim olması büyük öneme sahiptir.

Türk idare hukuku sayısız mevzuat ile düzenlenmiş olduğundan donanımlı ve profesyonel bir idare avukatına sıklıkla ihtiyaç duyulur. Bu alan için belli bir mevzuat bulunmadığından dağınık yapıdadır. Çalışılacak idare avukatı idare ile ilgili bütün alanlara hakim olmalıdır. Avukatlar duruşmalı ve duruşmasız olarak hizmet verir. İdare ve vergi mahkemeleri için verilen hizmet karşılığı ödenecek bedeller duruşmaya ve yıllara göre farklılık gösterir. Minimum alınacak ücret tutarı o yıla ait güncel avukatlık ücret tarifesinden düşük olmamalıdır. Bilgi ve deneyimlerine göre avukatlar bu tarifeye bağlı kalmak koşuluyla tutar belirleyebilirler. Ancak idare avukatı seçiminde doğrudan fiyata bakmak yanlış kararlar vermeye sebep olabilir. İdare hukukunun dağıtık bir yapıda olduğu düşünüldüğünde bazı önemli noktalara dikkat ederek seçim yapmak daha doğru olacaktır. Yapısı ve alanı geniş olan bu hukuk dalı her aşamada titiz ve dikkatli davranmayı gerektirir.

İdare Avukatı Nedir?

Yasal prosedürlere uygun şekilde hareket eden idare avukatı idare hukukunun gerekliliklerini yerine getiren kişidir. Müvekkillerinin haklarını savunan bu avukatlar talep halinde hukuki danışmanlık sağlarlar ve hakların korunmasına destek olurlar. İdari işlemlerde hukuka uygunluğu sağlamak, gerekli görülen hallerde dava açmak, kanuni süreçleri takip etmek, müvekkiller ile idari kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri yönetmek, olası hukuki problemlere karşı önlem almak idare avukatı görevleri arasında yer alır. İdare mahkemelerinde müvekkillerini temsil eden avukatlar yasal argümanlar ibraz ederler. İdari kurumlar ile gerekli tüm yazışmaları yaparlar ve başvuruları hazırlayıp müvekkillerini doğru bir şekilde yönlendirirler.

İdare hukuku alanında uzmanlaşmak ve hukuk eğitimi almış olmak idare avukatı olmak için gereklidir. Güncel yasal düzenlemeleri takip eden bu avukatlar bilgi birikimleri sayesinde daima en iyi çözümleri sunarlar. Sürekli olarak kendini geliştirenler için başarı oranı daha yüksektir. İdari yargı çerçevesinde gündeme gelebilecek her türlü iş takibi idare avukatı tarafından yapılır. Gerekli hallerde idari yargıda dava açma süresi Danıştay mahkemelerinde 60 gün, vergi mahkemelerinde ise 30 gündür. Avukatların işlemlerini bu süreye göre yapmaları gerekir. Danıştay mahkemesi, idare mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri idari yargı kolunda başvuru yapılabilecek mahkemelerdir. Bu mahkemelerde tam yargı davaları, iptal davaları ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar açılabilir. İdari dava açıldığında mahkemeler yerindelik denetimi yapamayacaktır. Bu tür detaylar ve en çok açılan idari davalar idare avukatı bilgi alanı içindedir. Avukat eşliğinde idari davalar idare mahkemelerinde, Danıştay’da ve vergi mahkemelerinde açılır. Davanın açılmasında belirli kurallar vardır ve avukat müvekkilinin bununla ilgili bilgilendirir.

Devlet ve kamu gücünü kullanan bütün kurumların hukuk kurallarına eksiksiz uyma zorunluluğu vardır. İdare hukuku ve yargısı sürecinde ortaya çıkan bütün sorunlar profesyonel Ankara idare avukatı tarafından çözüme kavuşturulur. Profesyonel danışmanlık hizmeti sunan bu kişiler idare hukukuna aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlere karşı iptal davaları yürütebilirler. İdare hukuku kapsamında verilen hizmetlerin alanı oldukça geniştir. Tüm bu hizmetler kanunlar dikkate alınarak yerine getirilir. Tam yargı davasının açılmasından dilekçelerin hazırlanmasına kadar her bir görev idare avukatı için ayrı özen gerektirir.

Ankara İdare Avukatı
Ankara İdare Avukatı

İdare Avukatının Görevleri Nelerdir?

İdare hukuku geniş bir dal olup idare avukatı bu nedenle geniş görev alanına sahiptir. Bu avukatlar kapsamlı ve usulüne uygun hukuki hizmet sunarlar. Başlıca görevleri iptal ve tam yargı davası açılmasıdır. İdare hukukuna aykırı olarak gerçekleşen işlemler için iptal davası başvurusu yapılır. Davaların yürütülmesi, temyiz ve istinaf kanun yollarına başvurulması, dilekçelerin hazırlanarak takip edilmesi gibi görevlerin tamamı idare avukatı görev alanındadır. İdari yargı sürecinde meydana gelen tüm sorunlar avukat desteğiyle çözüme kavuşturulur. İmar hukuku ile ilgili davalar, Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlık davaları, ihale hukukuna ilişkin ihtilaflı olan sürecin yönetilmesi ve ihale davalarına bakılması, karayolları trafik davalarının açılması, kamulaştırma davaları, vergi uyuşmazlığı halinde bu uyuşmazlığın düzeltilmesi, çözümlenmesi ya da dava açılması idare avukatı tarafından gerçekleştirilir. Memur ve öğrenci davalarının açılması, idari para cezalarının iptal davaları ve meydana gelen idari eylemlere karşı tazminat davaları da idare avukatı görevleri arasında sayılır.

Müvekkillerini daima idari konularda temsil eden idare avukatı bu amaçla türlü sorumluluklar alırlar. Temel görevlerinden biri müvekkillerini temsil etmektir. Davalar, idari işlemler ve benzer konularda müvekkilleri adına savunucu işlemler yaparlar. Gerekli görülen hallerde müvekkillerine danışmanlık sağlayan idare avukatı yasal düzenlemeler, idari işlemler gibi konularda danışmanlık verirler. Mevzuata uygun hareket edilmesi gerektiğini belirten avukatlar meydana gelen ya da gelebilecek hukuki problemlere karşı önlem alırlar. Gerekli görülen durumlarda idari mahkemelerde müvekkillerini temsil eder. Yasal argümanlar sunmak, delilleri toplamak, mahkeme sürecini yönetmek, idari davaları takip etmek gibi işlemler avukatların sorumlulukları arasına girer.

İdari başvuruları hazırlayan avukatlar gerekli belgeleri toplayarak kurumlara yapılacak olan başvuruların içeriğini oluşturur. Başvuruların tamamı yasalara uygun şekilde gerçekleşir. Hukuki araştırma ve analiz yapan idare avukatı yeni yasal düzenlemeleri takip ederek daima en güncel bilgileri sunarlar. Böylece hukuki durumlar güncel koşullarda incelenebilir. Müvekkil haklarını korumak avukatın asli görevi olup varsa yasa dışı uygulamalara karşı mücadele verirler. Daha adil bir sürecin gerçekleşmesi için çaba sarf eden avukatlar gerekli hallerde müvekkiller adına müzakere yapar. Zarara uğrayan kişilerin açtıkları davalar profesyonel bir idare avukatı ile olumlu sonuçlanabilir. İdarelerce verilen kararlar denetlenebilir olduğundan kusurlu ve aykırı durumlar halinde ilgili kişilerin dava açma hakları daima vardır. Bu konuda gerçek ve tüzel kişilerin dava açma sürelerine dikkat etmeleri gerekir. İdare avukatı tarafları bu tür detaylar konusunda uyaracaktır. Avukat yardımı almadan bu sürece başlamak süreleri kaçırmaya ya da yanlış işlem yapmaya sebep olabilir. İdare avukatlarının görev alanı son derece geniş olduğundan telafisi imkansız durumları önlemek için işinin en iyisi avukatlarla çalışmakta fayda vardır.

İdare Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Etkili bir hukuki destek almak adına idare avukatı seçmek son derece önemlidir. Avukatın idari konularda doğru şekilde temsil edebilmesi için uzmanlık ve deneyiminin yeterli olması gerekir. İdari süreçlerin olması gerektiği şekilde yürütülmesini sağlayan uzmanlık karmaşık yapıdaki idare hukukunu anlaşılabilir hale getirir. Hakların korunması için tecrübeli bir avukatla çalışmak işe yarayacaktır. Müvekkil ihtiyaçlarını karşılayacak uzmanlığa sahip idare avukatı ile anlaşmak başarılı dava olasılığını artıracaktır.

Her avukatın iletişim becerileri yüksek olmalıdır. Gelişmiş iletişim becerileri müvekkil ile sıkı bir iletişim kurmayı destekler ve ihtiyaçların daha iyi anlaşılmasını sağlar. Hukuki süreçler ile ilgili net bilgi alabilmek için iletişimin tam olması gerekir. Müvekkil tarafından sorulan soruları yanıtlamak, süreç hakkında düzenli bilgi vermek, iletişim kanallarının her zaman açık olması idari yargıda oldukça önemlidir.

İncelemeler, referans ve ücret politikası idare avukatı seçiminde dikkat edilmesi gereken başlıca noktalardır. Avukat tercih etmeden önce mutlaka onunla ilgili araştırma yapılmalı, referansları incelenmelidir. Önceki davalarının geçmişi bakılmalı, hangi ve ne tür davaların referans niteliği taşıdığı öğrenilmelidir. Müvekkiller ile olan ilişkiler ve idare avukatı başarı oranı takibi doğru adım atmayı sağlayacaktır. Avukatlık hizmeti karşılığı ödenecek ücretler tercihlerde ihmal edilmemeli, avukatla açık şekilde konuşulmalıdır. İlerleyen süreçte herhangi bir anlaşmazlık yaşamamak adına önceden yazılı bir sözleşme yapılması tavsiye edilir. Taraflar arasında anlaşmanın adil ve net şekilde ibraz edilmesi bu konuda sorun yaşama olasılığını ortadan kaldırır.

Genellikle profesyonel iş avukatı için iş yükü fazla ve erişilebilirlik biraz zordur. Bu nedenle avukat seçiminde müvekkili ile ilgilenme kapasitesi yüksek olan avukatlarla çalışılmalı, yoğun iş yüküne sahip avukatlara biraz daha temkinli yaklaşılmalıdır. Seçilen avukatın müvekkiline yeterli zamanı ve ilgiyi göstermesi gerekir. Etkili ve düzenli iletişim kuran Ankara idare avukatı özellikle acil durumlar için avantajlı olacaktır.

Hangi idare avukatı ile çalışılacağına karar verirken itibar ve profesyonelliğe dikkat edilmelidir. Hukuki temsil yeteneği açısından önemli olan bu iki kavram başarı şansını yükseltir. Etik değerlere bağlılık, dürüstlük, profesyonel davranışlar ve iyi bir itibar hukuki süreçleri kolaylaştıracaktır. Meslek kurallarına uyan avukatlar ile çalışmak iyi bir hukuki süreci beraberinde getirir.

Doğru idare avukatı için önem verilmesi gereken noktalardan biri takım çalışması ve iş birliğidir. İdari süreçler karmaşık yapıda olduğundan avukatların birden fazla kişiyle etkileşim kurmaları gerekebilir. Bu gibi durumlarda takım çalışmasına uygunluk özelliği devreye girer. Diğer uzmanlar, hukuk profesyonelleri ve danışmanlar ile işbirliği içinde çalışmak müvekkil çıkarlarını daha iyi koruyabilmeyi sağlar. Bu faktörlere göre idare avukatı seçmek kusursuz hukuki temsil sunacaktır. Her bir faktör ayrı ayrı ele alınmalıdır.

İdare Avukatı Hangi Davalara Bakar?

En temel tabiri ile idare avukatı bütün idari davaları açma yetkisine sahiptir. Geniş bir yelpazeye sahip olan bu davalar idare hukukunda uzmanlaşmış kişiler tarafından açılmalıdır. Bu sayede müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde koruyabilirler. Bakılan davalar nelerdir diye araştırıldığında bunlar arasında idari işlem iptal davaları ilk sırada gelir. İdari kurumlar tarafından verilen kararların kanunlara uygun olup olmadığının denetlenmesi amacı ile açılır. Hukuka aykırı bir işlem varsa ya da haklar ihlal edildiyse idare avukatı mağdur olan kişinin haklarını savunur ve dava sürecini yönetir.

Kamu hizmetine erişim davaları, idari yaptırım itiraz davaları, kamu ihale davaları, idari sözleşme davaları ve disiplin davaları idare avukatı tarafından bakılan diğer davalar arasındadır. İdari konular ile ilgili danışmanlık hizmeti de sunan avukatlar idari işlemlere ilişkin sorulara yanıt verirler. Kamu hizmetine erişim davaları ile ilgili süreçte müvekkillerin kamu hizmetinden yararlanma haklarının ihlal edildiğine dair dava süreci başlatılır. İdari yaptırım itiraz davalarında ise mevcut yaptırımların hukuka uygun olup olmadığı sorgulanır. İtiraz süreci idare avukatı tarafından yönetilir.

Sıklıkla karşılaşılan kamu ihale davaları ise ihale süreçlerinde meydana gelen aykırılıkları konu alır. İhaleye fesat karıştırma, haksız rekabet, haksız yere ihale dışı bırakılma ve işlem hataları bu grupta yer alır. Diğer bir alan olan disiplin davalarında verilen disiplin cezalarının hukuka uygunluğu denetlenir. Aykırılık halinde buna uygun savunma stratejileri geliştirilir. İdare avukatı disiplin davaları başta olmak üzere tüm davalarda müvekkillerinin haklarını korumak için yoğun çaba gösterirler.

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

Hemen Arayın: +90 552 846 94 30 ve alanında uzman avukatlarımızdan randevu alın.