Nafaka Artırım Davası

nafaka artırım davası

Nafaka Artırım Davası

Nafaka Artırım Davası 960 524 AdminAD24

Nafaka artırım davası; Mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın sonrasında tarafların mali durumlarının ve ekonomik koşulların değişmesi sonucu veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde daha önce hükmedilen nafaka miktarının arttırılmasının istenmesi şeklinde açıklanabilir. Bu yazımızda nafaka artırım davası konusunda merak edilen konulara değinilecektir.

Nafaka Hangi Durumlarda Artar

Mahkeme tarafından hükmedilen nafaka miktarı kesin hüküm teşkil etmemekle birlikte bazı durumlarda artırımı istenebilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 176/4 ‘’Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.’’

Peki nafaka artırım sebepleri nelerdir veya nafaka hangi durumlarda artar? Nafaka artırım davası için gerekli olabilecek nedenlerden bazıları şunlardır;

  • Nafaka alacaklı lehine hükmedilen nafaka miktarının;
  • artan ihtiyaçlar,
  • hastalık,
  • çocuğun eğitimi v.b. gibi nedenlerle,

mevcut nafakanın giderlerini karşılayamamasına rağmen nafaka borçlusunun gelirinde ödeme gücünde artış olması durumunda nafaka artırımı davası açılabilir.

Nafaka Nedir?

Nafaka, muhtaç durumda bulunan karı-kocanın birbirlerine, ana-babanın çocuklarına, altsoyun üstsoya, üstsoyun altsoya, kardeşin kardeşlerine yardım yükümlülüğü şeklinde tarif edilebilir.

Nafaka borcu hem kanuni hem de ahlaki bir borçtur. Medeni kanun kapsamına sadece eşlere
ve çocuklara değil yoksulluğa düşecek olan altsoy ve üstsoy içinde nafaka ödenmesi gereken
durumlar öngörülmüştür.

Boşanma davası ile birlikte nafaka talebinde bulunmak mümkün olduğu gibi ayrı bir nafaka davası ile de mahkemeye başvurmak mümkündür. Türk Medeni Kanunu’nda üç ayrı nafaka çeşidi öngörülmüştür. Bunlar tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası gibi boşanma davası ile birlikte ya da boşanma davasından bağımsız olarak ayrı bir dava ile talep edilebilen nafaka türlerinin dışında yardım nafakası gibi ayrı bir davayla talep edilebilen boşanma davasıyla bağlantılı nafaka türleri de mevcuttur.

Nafaka türleri, nafaka davası ve hukuki süreç hakkında detaylı bilgi için nafaka türleri konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Nafaka Artırım Davası Ne Kadar Sürer?

Nafaka artırım davası ne kadar sürer sorusunun kesin bir süre cevabı olmamakla birlikte ortalama olarak 6-10 ay kadar sürmektedir.

Nafaka Artırım Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Boşanma, velayet ve nafaka gibi aile hukuku meselelerinde görevli mahkeme aile mahkemeleridir.  Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri davaya Aile Mahkemeleri sıfatı ile bakar. Nafaka artırım davalarında, yetkili mahkeme nafaka alacaklısının oturduğu yerdeki Aile Mahkemesidir.

TMK Madde 177- Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Nafaka Artırım Davası Dilekçe Örneği

Nafaka artırım davası dilekçe örneği için, avukatlarımız tarafından hazırlanan  aşağıdaki formatı kullanabilirsiniz.

……………….. AİLE MAHKEMESİNE

Davacı: ……, adres, T.C. Kimlik No:…….

Vekili  : Av. ………

Davalı :….., adres, T.C. Kimlik No:…….

Dava Konusu : Nafakanın Artırılması talebimizden ibarettir.

Olaylar

Müvekkilim ile davalı … tarihinde evlenmiş olup, Aile Mahkemesinin …… Esas,….… karar sayılı ilamı ile boşanmışlardır. Karar kesinleşmiş olup müşterek çocuk ……… velayeti müvekkilim…….’a verilmiştir.

 İlgili kararda müşterek çocuk ……. lehine3000 TL  nafakaya karar verilmiştir.

 Yaklaşık …… yıl önce karara çıkan bu dosyadan verilen nafaka miktarları, müvekkilimizin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Tüm bu olayların yarattığı manevi tahribat nedeniyle müvekkilim işsiz kalmıştır. Buna karşılık davalının işi ve geliri bulunmakta, o tarihten itibaren de aylık geliri her sene artmaktadır.

Davalının ekonomik durumundaki düzelme de göz önüne alınarak, çocukların ihtiyaçlarının aşırı derece artması, çocukların büyümesinden kaynaklı eğitim giderleri, kurs giderleri gibi kalemlerinde bu ihtiyaçlara eklenmesi ve daha önce tespit edilen rakamın müvekkilimizin geçimi için yetersiz kalması sebebiyle işbu davanın açılma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER: Eğitim giderlerinin ödeme takvimi vs.

İddiamızın Dayanağı Olan Vakıalar:

1) Müvekkilim ile davalı evli iken Aile Mahkemesinin… Tarih, … Esas ve …. Karar sayılı kararı ile boşanmış olup müşterek çocu klehine 3.000 TL nafakaya hükmedilmiştir.

2) Müşterek çocuk müvekkilimin yanında kaldığı için ve ihtiyaçları arttığı için …….yılında hükmedilen nafaka miktarı yetersiz olup artırılması gerekmektedir. Bunun için davalının mali gücü vardır.

Hukuki Sebepler: 4721 sayılı TMK m. 176. ve 6100 sayılı HMK’ nın ilgili hükümleri

Sonuç ve Talep: 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı iş bu davanın kabulü ile;

1- Tarafların müşterek çocuğu …….İçin… Aile Mahkemesinin …… Esas ……. Karar sayılı kararı ile takdir edilen 3.000TL iştirak nafakasının 5.000 TL’ye çıkartılarak, … tarihinden geçerli olmak üzere her ay davalıdan alınıp davacıya ödenmesini arz ve talep ederiz. ……/……/…..

AV. …….. ……….

Nafaka Artırım Davası Yargıtay Kararları – Emsal Kararlar

Aşağıdaki örneklerde nafaka artırım davası için Yargıtay tarafından verilen emsal bir karar verilmiştir.

3. Hukuk Dairesi         2019/4836 E.  ,  2019/8858 K.

‘’Mahkemece davacının bu iddiaları karşısında yeniden sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılması, davalının gayrimenkul ve araç kaydı olup olmadığının tespit edilmesi, mevduat hesaplarının istenmesi, davalının çalıştığı aile şirketindeki konumu ve geliri hakkında kolluk araştırılması yapılması ve davalının gerçekte sahip olduğu sosyal ve ekonomik durumunun tespit edilmesi gerekmektedir. Tüm bunların yanında, dosyadaki belgeler ile taraflarca düzenlenen protokol hükümleri birlikte değerlendirildiğinde ilk derece mahkemecisince takdir edilen 2.000,00 TL iştirak nafakasının az olduğu anlaşılmakla somut olaya uygun miktarda artırım yapılmalıdır.’’

Sonuç

Aslan & Duran Hukuk Bürosu nafaka artırım davası konusunda uzman avukatları ile birlikte hizmet vermektedir. Nafaka artırım davası için ne yapmalı? Nafaka artış oranı neye göre belirlenir?  Nafaka artırım davası kaç yılda bir açılır? Gibi sorularınız için ofisimizi arayabilir ve iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ofisimiz aile ve boşanma davaları konusunda uzmandır. Ankara boşanma avukatı ile birlikte nafaka artırım davası konusunda birlikte hareket ederek bir hak kaybına uğramadan süreci atlatmanız önemlidir.