Polis ve Jandarma Disiplin Cezalarına İtiraz ve İptal Davası

disiplin cezasına itiraz

Polis ve Jandarma Disiplin Cezalarına İtiraz ve İptal Davası

Polis ve Jandarma Disiplin Cezalarına İtiraz ve İptal Davası 960 524 AdminAD24

Genel kolluk kuvvetleri içinde görev yapan polis ve jandarma personeli, kamuya açık şekilde ve güvenlik alanında görev yaptığı için çok fazla şikâyete maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle diğer kamu görevlilerine göre daha fazla disiplin cezası almaktadırlar. Polis ve jandarma hakkında verilen disiplin cezalarının iptali davasının nasıl açılacağının bilinmesi, polis ve jandarmanın haksız yere ceza aldıkları durumlarda kendi haklarını korumaları açısından çok önemlidir. Bu yazımızda genel olarak jandarma ve polis disiplin cezasına itiraz ve  iptal davası üzerinde durulacaktır.

Genel Olarak Polis ve Jandarma İçin Disiplin Cezaları

7068 Sayılı Kanunda, polis disiplin cezaları ve cezayı gerektiren fiiller ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplin soruşturmasına dair süreç düzenlenmiştir. Diğer bir ifadeyle jandarma disiplin hukuku, polis disiplin hukuku konuları bu başlık altındadır. Ayrıca makalemizin genel konuları itibariyle jandarma disiplin soruşturması, polis disiplin soruşturması konuları işte bu 7068 sayılı Kanun kapsamında yazımızda değerlendirilmiştir. Peki bunlar nelerdir inceleyelelim.

7068 sayılı Kanun’un 7.maddesine göre Polis disiplin cezaları;

  • Uyarma Cezası,
  • Kınama cezası,
  • Aylıktan kesme cezası,
  • Kısa süreli durdurma cezası,
  • Uzun süreli durdurma cezası,
  • Meslekten çıkarma cezası ve
  • Devlet memurluğundan çıkarma cezası

Olarak tanımlanmıştır.

Disiplin Soruşturması Usulü

Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından polise ve jandarmaya disiplin cezası verilebilmektedir. Disiplin amirinin ise disiplin cezası verilecek personelden; makam, rütbe veya kıdemce büyük olması ve amir konumunda bulunması gerekir. İllerde Vali, İlçelerde ise Kaymakam, en üst disiplin amiridir.

Disiplin amirliğinin yetkisi devredilemez. Disiplin amirleri, amiri oldukları her rütbe ve derecedeki tüm personel hakkında disiplin soruşturması açma yetkisine haizdir. Ayrıca bu yetkilerin üst disiplin amiri tarafından da kullanılması mümkündür. Disiplin amiri, disiplin cezası gerektiren fiil veya mesleğe aykırı davranıştan haberdar olmasından sonra, bizzat soruşturma yapabilir. Ayrıca isterse soruşturmacı görevlendirebilir. Kurumların en üst amirleri hakkında soruşturma yapılabilmesi için, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanının disiplin cezasını gerektiren fiilleri öğrenildiğinde haklarında Bakan onayıyla Bakanlık müfettişleri görevlendirilir.

Disiplin kurulu, soruşturma sonucunda disiplin cezası verilmesine yer olmadığına, karar verilmesine yer olmadığına veya disiplin cezası verilmesine yahut kurulun yetkisizliğine karar verebilir. Disiplin kurulu kararları gerekçeli olarak yazılır. Ceza verilmesi halinde, gerekçede disiplinsizlik unsurları ile ceza miktarının tayininde esas alınan hususlar gösterilir. Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve ilgililere tebliğ edilir.

Genel Kolluk ile İlgili Olarak Verilen Disiplin Cezaları İçin Zamanaşımı Kuralı Nedir?

Disiplin cezalarına itiraz süresi nedir? Zamanaşımı kuralı nasıl işler, bu bölümde disiplin cezasına itiraz süresi hakkında şunları söylenebilir. 7068 Sayılı Kanunda sayılan fiilleri işleyenler hakkında bu fiillerin işlendiğinin disiplin amiri tarafından öğrenildiği tarihten itibaren;

  1. Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kısa ve uzun süreli durdurma cezalarında bir ay içinde,
  2. Meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezasında altı ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Her halde, disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Genel Kolluk Personelinin Kendisini Savunma Hakkı

Disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Disiplin amirince veya yetkili disiplin kurulu başkanı ya da görevlendireceği kurul üyelerinden biri tarafından ilgiliden savunma istenir.  Savunma için verilen süre yedi günden az olamaz. Süresi içinde savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Genel Kolluk İle İlgili Olarak Verilen Disiplin Cezasına Karşı İtiraz Yolu

Disiplin cezası iptal davası açmak ve bu konuda gerekli başvurular ile dava yolu hakkında genel bilgiler ise şu şekildedir. Disiplin cezasına itiraz nereye yapılır? işte bu soruların cevabı aşağıdaki bölümdedir.

Disiplin cezası kesinleşmediği sürece itiraz yoluna başvurulabilir. Kesinleşen disiplin cezalarına karşı iptal davası açılabilir. Dava açma süresi, kesinleşen cezanın personele tebliğinden itibaren başlar. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığının seyir halindeki gemi ve botlarında verilen cezalarda dava açma süresi, geminin bağlı bulunduğu üsse veya limana dönmesiyle başlar.

Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı, cezanın tebliğ edilmesinden itibaren on gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz, bir üst disiplin amirine yazılı olarak yapılır. Ancak vali, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının doğrudan verdikleri disiplin cezalarına karşı Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilir. İtiraz üzerine Kurulun verdiği karar kesindir. Kaymakamın doğrudan verdiği disiplin cezalarına karşı ise valiye itiraz edilir. İtiraz, yetkili merci tarafından otuz gün içinde karara bağlanır. Süresi içinde itiraz edilmeyen cezalar kesinleşir.

İtiraz edilmeden kesinleşen disiplin cezasına karşı direkt olarak idare mahkemesinde dava açılabilir. Ancak itiraz edilmiş ve itiraz bir neticeye varamamışsa idare mahkemesinde dava açılamaz. Buna rağmen dava açılırsa, idare mahkemeleri tarafından ortada kesin ve uygulanabilir bir işlem olmadığı için “incelenmeksizin ret” kararı verilmektedir.

Emniyet Teşkilatı Ve Jandarma Personelinin, Hakkında Verilen Disiplin Cezası Neticesinde İptal Davası Açma Durumunda Süreç Nasıl İşler

Memurların disiplin cezalarına yönelik açtığı iptal davasıyla aynı hükümleri içermektedir. Menfaat ihlali oluşan personel cezanın kendisine bildirilmesinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde, kesinleşen disiplin cezasının iptali davası açabilir.

Dava açma süresi, özel kanunlarda ayrı bir düzenleme olmadıkça Danıştay ve idare mahkemelerinde 60 gündür. Bu süreler hak düşürücü süre niteliğindedir. Kişilere yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren dava açma süresi işlemeye başlar. Süre aşımı olan hallerde iptal davasının reddine karar verilir. Bu açıdan sürelerin doğru takip edilmesi çok önemlidir aksi takdirde hak kayıpları oluşabilir.

Aslan & Duran Hukuk

Aslan&Duran Hukuk Ofisi bünyesinde bulunan idare hukukunda uzman avukatlar aracılığıyla , polis ve jandarmanın kademe ve derece ilerlemelerini veya terfi etmelerini engelleyen disiplin cezalarının iptali davasının, süresinde ve usulüne uygun olarak açılması ve takibi için müvekkillerine destek vermektedir.

Daha da önemlisi memuriyetten çıkarma cezasının iptali davasında hem bu davanın süresinde ve usulüne uygun olarak açılması hem de geriye dönük olarak tüm sosyal ve parasal hakların faizi ile istenmesi çok önemli olduğundan memuriyetten ihraç kararının iptali davasının da idare hukukunda uzman avukat aracılığıyla takibi hak kaybının önüne geçecektir.

Tüm bu nedenlerle bir polisin ve jandarmanın tüm memuriyet hayatını ve yaşamını etkileyecek polis ve jandarma personeli için disiplin cezalarına itiraz ve iptal davası konusunu hukuki yardıma ihtiyacı olan tüm polis ve jandarma personelinin bilgisine sunmamız gerekmiştir.

Polis ve jandarma personeli hakkında verilen disiplin cezalarına ilişkin iptal davaları ile ilgili süreleri kaçırmamak ve hak kaybı yaşamamak için tüm süreçlerin uzman bir avukat tarafından takip edilmesinde yarar vardır.

Memurların disiplin cezaları ile ilgili daha detaylı bilgiye daha önce yayınladığımız Memurlar Hakkında Verilen Disiplin Cezaları ve İptali başlıklı makalemizden erişebilirsiniz.

Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Aslan&Duran Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, bünyesinde bulunan Ankara İdare Avukatı ve konusunda uzman avukatlarla İdari İşlemin İptali ile Disiplin Cezasının İptali konularında müvekkillerinin hukuki sorunlarına çözüm bulmaktadır.

Ofisimiz sosyal medya hesapları aktif olarak güncel bilgileri sunmaktadır. Instagram ve twitter hesaplarımızı takip ederek güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.