Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonuna atama yapılabilmesi için bir takım şartları taşımak gerekir. Bulunması gerekli şartlardan genel şartların yanı sıra bir takım özel şartlar da vardır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde aranan genel şartların yanında Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinde

a) Mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması,

b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması,

c) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması,

ç) KPSS’den, atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olması,

d) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması.” belirtilen özel şartlar da aranır.

Sözlü Sınav Komisyonu Oluşumu Nasıl Gerçekleşir

Sözlü sınav komisyonu belirlenmesi Bakan veya görevlendireceği birim amiri tarafından belirlenen kamu görevlileri tarafından oluşacak bir başkan ve iki asıl üyeden oluşarak belirlenir. İhtiyaç durumuna göre iki yedek üye de bulunabilir.

Sözlü sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üye olmadığı takdirde komisyon başkanının çağrı yapmasıyla yedek üye katılır. Başarı puanı her üyenin verdiği puanın aritmetik ortalaması ile hesaplanır.

Sözlü sınav komisyonunun görevleri şu şekildedir :

  • Sözlü sınavları, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen konulardan Bakanlıkça hazırlanan ve sınav merkezlerine gönderilen sorular üzerinden yapmak ve değerlendirmek,
  • Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak ve
  • Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamaktır.

Sözleşmeli Öğretmenlik Sınavında Mülakat İptal Nedenleri

Sözlü sınavın sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak yapılması zorunludur. Aksi takdirde iptal sebebi oluşacaktır.

Sınav komisyonu usulüne göre oluşturulmaması,

Sınav komisyonunca sorulacak soruların önceden hazırlanmaması ve tutanağa bağlanmaması,

Adaylarca verilen yanıtlara takdir edilen notların hangi komisyon üyesince verildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmemesi,

Sözlü sınav komisyon üyelerinin imzalarının eksik olması veya hiç olmaması,

Sözlü sınav tutanağında verilen puanın hangi gerekçelerle verildiğinin belirtilmemesi,

Sözlü sınav sonucunda verilen puan ve gerekçesinin uyuşmamasıdır.

Sözlü sınavın nesnel olarak yapılmaması,

Sorulara doğru cevap verilmesine rağmen sonucun başarısız olması

Sınav komisyonunca takdir edilen puanların ayrı ve bağımsız bir şekilde takdir edildiğine dair şüphelerin bulunması.

Yukarıda sayılan durumların yaşanması halinde adaylar mülakatın iptali için mülakatın iptali davası açabilecektir. Açılacak olan davada yürütmenin durdurulması talebinde bulunmak kişilerin yararına olacaktır.

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakatına İtiraz Nasıl Yapılır

Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur.

Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilir. İtiraz, sözlü sınav sonuçları açıklandıktan sonra Aralık 2021 duyurusu için 3 gündür.  Bu itirazlar sözlü sınav komisyonunca incelenerek oy çokluğu ile karara bağlanır. İtiraz sonuçları, ilgili il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulur. Bu itirazın reddi halinde idareye iptal davası açmak mümkündür. İtiraz yoluna hiç başvurmadan da iptal davası açabilmek mümkündür.

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat İptali Davası Nasıl Açılır

Sözlü sınav sonuçlarına karşı sınava girilen sınav merkezinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüğüne itiraz ettikten sonra bu itirazın reddi üzerine dava açılabileceği gibi bu yola hiç başvurulmadan doğrudan iptal davası açmak da mümkündür.

Dava açma süresi sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren veya ilgili mercie itiraz edilmiş ise bu itirazın reddinin tebliğinden itibaren 60 gündür.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’inde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılır. Sözlü sınav sürecinde gerçekleşen hukuka aykırılıklardan dolayı iptal davası açılması gerekli kılınabilir.

Sözlü sınav sonucunun iptali talebiyle idare mahkemelerinde açılan davalarda iptal istemine ek olarak yürütmenin durdurulması talebinde de bulunulması davacının faydasına olacaktır. Yetkili idare mahkemesince yürütmenin durdurulması talebinin kabulüne karar verilmesi halinde davacı hakkında tekrardan sözlü sınav yapılacaktır.

İptal talebinde bulunan davacının, dava masraflarını karşılayacak ekonomik durumu yoksa muhtarlıktan alınacak Fakirlik Belgesi’ni ibraz ederek Adli Yardımlı olarak da davayı açabilir.

Aslan&Duran Hukuk Bürosu olarak sözleşmeli öğretmenlik için girilen mülakatlar sonucunda olumsuz şekilde dönüş alan adayların hukuki süreçlerini takip etmekteyiz ve danışanlarımıza yol göstermekteyiz. Ankara idare avukatı olarak sözleşmeli öğretmenlik mülakatı iptali davası takip ettiğimiz dava türlerindendir.

Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Aslan&Duran Hukuk Bürosu olarak, her çeşit mülakatın iptali konusunda açılacak davalarda danışanlarımıza yol göstermekte ve davalarını takip etmekteyiz. Sınav sonucunda haksızlığa uğranıldığının düşünülmesi ve bundan dolayı mesleki açıdan büyük kayıplara yol açmamak adına Ankara İdare avukatı olarak mülakatın iptali davalarını takip etmekteyiz. Yine mülakat iptal davası dilekçe örneği veya mülakat iptal dava dilekçesi  gibi konularda ofisimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Güncel makale ve paylaşımlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan da yapıyoruz. Bunun için instagram hesabımızı takip etmenizi öneririz.