Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası

trafik güvenliğini tehklikeye sokma suçu

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası 960 524 AdminAD24

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU VE CEZASI

A. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU HAKKINDA

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, trafik düzenini bozacak davranışlara örneğin genellikle trafik kurallarına uymama ve tehlikeli sürüş davranışları sergilemeyle ilişkilidir Bunlar trafik işaretlerini değiştirme, kullanılamaz hale getirme, yanlış işaretler verme, geçiş yollarına engel koyma veya araç kullanırken alkollü veya uyuşturucu madde etkisi altında olma gibi durumları kapsar. Bu eylemler, diğer sürücülerin, yayaların ve taşıma araçlarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Trafikte güvenliği sağlamak, herkesin sorumluluğundadır ve bu tür suçlar ciddi yasal yaptırımlarla cezalandırılabilir.

1.Trafik Güvenliğinin Kasten Tehlikeye Sokan Hareketler Nelerdir?

• Ulaşımın güvenliğini sağlayan işaretlerin değiştirilmesi, kaldırılması, kullanılmaz hale getirilmesi

• Kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde araç sevk ve idare edilmesi

• Alkolün veya uyuşturucu maddenin etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edememek

2.Kanun Koyucu Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Düşürme Suçunu TCK Madde 179’da Düzenlemiştir.

Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. (TCK m.179/1)

Suçu oluşturan seçenekler, ulaşımın güvenli akışını sağlamak amacıyla konulan işaretlere müdahale ederek ortaya çıkar. Bu kapsamda şu seçimlik hareketler sıralanabilir:

• İşaretleri kullanılmaz hale getirme,

• İşaretleri konuldukları yerden kaldırma,

• Yanlış işaretler verme,

• Geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak tehlikeye neden olma,

• Teknik işletim sistemine müdahale ederek tehlikeye neden olma.

Burada yukarıda sıraladığımız davranışların kişiyi sağlık hayat veya malvarlığı bakımından tehlikeye sokması aranır.

Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK m.179/2)

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (TCK M.179/3)

Suçun Gerçekleşebilmesi İçin;

• Kişinin alkol kullanmış olması şarttır.

• İkinci olarak, kullanılan alkolün etkisi nedeniyle kişinin güvenli araç kullanma yeteneğini yitirmiş olması gerekmektedir. Bu unsurların somut bir olayda araştırılıp saptanması önemlidir. Adli Tıp Kurumu’nun görüşü ve Yargıtay uygulamalarına göre, 101 mg ve üzeri alkol oranının tüm bireyler için güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceği kabul edilmektedir Alkolün kandaki miktarını belirlemek için şüphelinin vücudundan kan alınması gerekmektedir.

Kandaki alkol oranı, olay tarihi itibariyle belirlenmelidir. Diğer bir deyişle, suç oluşturan davranışın icra edildiği an sırasında şüphelinin kanındaki alkol oranı araştırılır. Şüphelinin rızası bulunması durumunda karar alınmasına gerek olmaksızın, hekim veya sağlık mesleği mensubu tarafından kan örneği alınabilir. Şüphelinin rızası olmaması durumunda ise CMK 75. madde uyarınca hâkim kararı gerekmektedir. Ayrıca, TCK’nın 179/3. maddesine göre suçun cezasının üst sınırının iki yıl hapis cezası olması nedeniyle, Yargıtay, bu suç için CMK’nın 75/5. maddesinin geçerli olmadığını ve kan örneğinin hâkim veya C. savcısı kararıyla zor kullanılarak da alınabileceğini kabul etmektedir.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU MADDE 48/6-7

Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır (m.48/6)

Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi hâlinde, ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. (m.48/7)

Ayrıca, mahkeme tarafından yürütülen kovuşturma da re’sen yapılmaktadır. Bu aşamada da mağdur veya katılanın şikâyetten vazgeçmesi, mahkemenin soruşturmayı durdurması anlamına gelmez. Mahkeme, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için gerekli araştırmayı re’sen yapma yükümlülüğüne sahiptir. Bu, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu gibi toplumun genel güvenliğini ilgilendiren suçlarda, kamu düzeni ve güvenliğini sağlama amacını yansıtan bir yaklaşımdır.

3.Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunda Kusurun Önemi

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda kusur, olayın değerlendirilmesinde önemli bir faktördür. Eğer failin kontrolü dışında gerçekleşen bir durum nedeniyle suç meydana gelmişse, ceza verilmemektedir.

B. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU CEZASI KAÇ YILDIR?

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) trafik güvenliğini tehlikeye sokan davranışlara yönelik cezai yaptırımlar belirlenirken, bu davranışlar farklı cezai sınırlara tabi tutulmuştur. Bu kapsamda:

Birinci Grup Davranışlar:

• Trafik işaret ve levhalarına uymamak,

• Trafik işaret ve levhalarını değiştirmek,

• Trafik işaret ve levhalarını kullanılmaz hale getirmek,

• Trafik işaret ve levhalarını yerinden sökmek,

• Yanlış işaretler koymak,

• Teknik iletişim sistemine müdahale etmek.

Bu davranışlar, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

İkinci Grup Davranışlar:

•  Aşırı hız,

•  Yoğun trafikte manevra yapmak,

• Alkollü araç kullanmak,

• Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanmak,

• Aşırı yük taşımak,

• Ehliyetsiz araç kullanmak,

• Aracın bakım ve onarımının eksik olması.

Bu davranışlar ise üç aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Bu düzenlemeler, trafik kurallarına uyulmasının önemini vurgulayarak, trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara caydırıcı yaptırımlar getirmeyi amaçlamaktadır.

C. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇUNDA ZAMANAŞIMI

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunda Dava Zamanaşımı Süresi Kaç Yıldır?

Dava zamanaşımı süresi bakımından

•          TCK md.179/1 için 15 yıl,

•          TCK md.179/2 için 3 yıl

•          TCK md.179/3 için 8 yıl öngörülmüştür.

D. DAVA SÜRECİ

1. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunda Şikâyet Süresi Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesinde düzenlenen “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçu, şikâyet koşuluna bağlı bir suç değildir. Bu tür suçlarda mağdur veya şikayetçi olmadan da soruşturma başlatılabilir ve kamu davası açılabilir. Dolayısıyla, suçun işlenmesi durumunda re’sen soruşturma yapılabilir, mağdur veya başvuran olmadan da yasal süreç başlatılabilir. Bu durum, trafik güvenliği gibi toplumsal bir konunun ciddiyetini vurgular ve suçun önlenmesi, cezalandırılması konusunda etkili bir mekanizma sağlar.

2. Görevli Mahkeme

Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesi bakımından, cezaların üst sınırının on yıldan fazla olmaması nedeniyle Asliye Ceza Mahkemesi görevlidir.

3. Yetkili Mahkeme

Ceza Muhakemeleri Kanunu Md. 12’ye göre davaya bakma yetkisi suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.

Aslan Duran Hukuk ve Arabuluculuk, Ankara Ceza Avukatı olarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ve bu suçtan doğan cezalar konusunda derin bir uzmanlığa sahiptir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde ciddi bir suç olarak değerlendirilir ve bu tür davalar, genellikle sürücülerin dikkatsiz veya tehlikeli davranışları sonucu ortaya çıkar. Bu suçlar, aşırı hız yapma, alkollü araç kullanma, tehlikeli şerit değiştirme gibi eylemleri içerebilir ve bu eylemler trafik güvenliğini ciddi şekilde riske atabilir. Aslan Duran Hukuk ve Arabuluculuk bürosu, Ankara Ceza Avukatı olarak bu tür suçlamalarla karşı karşıya kalan bireylere hukuki destek sağlar, onların haklarını koruma altına alır ve cezai yaptırımların hafifletilmesi için etkili savunma stratejileri geliştirir.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlamalarıyla ilgili davalar, genellikle karmaşık delil durumları ve hukuki süreçler içerir. Aslan Duran Hukuk ve Arabuluculuk bürosu, bu tür davaların her aşamasında müvekkillerine rehberlik eder ve onların en iyi şekilde temsil edilmelerini sağlar. Büro, trafik kazaları ve ihlalleriyle ilgili detaylı hukuki analizler yapar, suçun derecesini ve müvekkilin karşılaşabileceği potansiyel cezaları değerlendirir. Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlamalarında savunma stratejileri geliştirirken, müvekkillerin bireysel durumlarına ve olayın özel koşullarına odaklanır. Aslan Duran Hukuk ve Arabuluculuk, Ankara Ceza Avukatı olarak müvekkillerinin haklarını koruma ve adil bir yargılama süreci sağlama konusunda titiz bir çalışma yürütür, böylece trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlamalarıyla karşı karşıya kalan bireyler için olumlu sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunur.

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu (Yargıtay 8. CD., 2021/1310 E., 2021/21588 K.)

“Sanığın ehliyetsiz bir şekilde Ankara çevre yolu üzerinde gece vakti arka stop lambaları çalışmayan araç kullanması şeklinde gelişen olayda; dosya kapsamında sanığın kişilerin hayat, sağlık ve malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare ettiğinin delillerinin bulunmadığı, sadece ehliyetsiz olması ve arka stop lambaları çalışmayan araç kullanmasının, kasten işlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu oluşturmayacağı dikkate alınarak, unsurları oluşmayan atılı suçtan sanığın beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 24.11.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Ehliyetsiz Araç Kullanma (Yargıtay 12. CD., 17.01.2012, 2011/6141 E., 2012/281 K.)

“Olay tarihinde fiziki görünümü itibariyle yaşı küçük gibi görünen ve bu nedenle olay mahallinde görevli jandarma trafik ekibinin dikkatini çeken, sürücü belgesi olmayan ve emniyet kemerini takmamış olan sanığın jandarma görevlilerini görünce yoluna devam etmesi üzerine, jandarma görevlilerince takip edilerek bir süre sonra durdurulduğu, alkollü olduğuna ilişkin bir tespitin bulunmadığı, sadece sürücü belgesi olmaksızın araç kullanan sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden dosya kapsamına uygun olmayan gerekçe ile beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.”

Araç Takip Ederek Sıkıştırma (Yargıtay 12.CD., 28.05.2012, 2011/13267 E., 2012/13297 K.)

“Sanığın sevk ve idaresindeki araç ile katılanın aracının sağından geçmek istediği, geçemeyince soluna geçerek korna ve selektör yapmaya başladığı, katılan ara sokaklara girdiğinde takip edip sıkıştırdığı, katılanın oturmakta olduğu siteye kadar takip ettiği, sanığın sıkıştırması nedeniyle katılanın aracı ile site nizamiyesine çarptığı olayda sanığın trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu kabul eden mahkemenin takdirinde isabetsizlik görülmemiştir.”

DAVA ÜCRETİ VE MASRAFLARI

Dava açma işlemi belirli bir ücret ve masraf ödemesi gerektirir. Bu ücretin miktarı tarifeye göre değişkenlik gösterdiğinden güncellemeleri takip etmek önemlidir.

SIK SORULAN SORULAR

Kırmızı Işık İhlali Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunu Oluşturur Mu?

Kırmızı ışık ihlali, trafik düzenine aykırı bir davranıştır ve bu ihlalin sonucunda meydana gelen bir kaza durumunda, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu söz konusu olabilir. Ancak, bu durumda suçun oluşabilmesi için belirli şartların varlığı ve olayın oluş şekli dikkate alınır.

Sürücünün kırmızı ışık ihlali nedeniyle kaza yapmasında bilinçli bir ihmali veya kastı varsa, bu da suçun oluşması için önemli bir etkendir.

Bu durumlar, olayın detaylarına, sanığın kusuruna ve kaza sonrası gelişen olaylara bağlı olarak değerlendirilir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, genellikle sürücülerin dikkatsizlik, kurallara uymama veya bilinçli olarak tehlikeli hareket etme gibi davranışları sonucunda ortaya çıkabilir

Makas Atma Suretiyle Trafik Güvenliği Tehlikeye Sokma Suçunu Oluşturur Mu?

Trafikte normal hız sınırlarının üzerinde seyretmek ve kurallara aykırı şekilde sollama yapmak, diğer araçları, sürücüleri ve yolcuları riske atabilir. Bu tür davranışlar, trafikte ciddi kazalara neden olabilir ve genellikle yasal yaptırımları gerektirir.

Suça İştirak Mümkün Müdür?

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesinde sadece hareket suçu olarak tanımlanmıştır. Bu durumda, teşebbüs hükümleri, yani suçun tamamlanmamış bir aşamasında yakalanan veya engellenen durumlar için geçerli olan hükümler, söz konusu suç için uygulanmamaktadır.