Yaralanmalı Trafik Kazası ve Tazminat Davası

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI

Bir veya birden fazla motorlu taşıtın karıştığı bir trafik kazasında ölüm veya yaralanma gibi bedensel zararlar ile üçüncü kişilere ait araba, eşya vs gibi malvarlıklarında meydana gelen zararların giderilmesi amacıyla zarara uğrayanlar tarafından trafik kazasının meydana gelmesinde sorumlu olan kişi yada kişilere karşı açılan davalara trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası denilmektedir. Uygulamada trafik kazası tazminatı, hem bedensel zararları hem de malvarlığı zararlarını ifade etmek için kullanılmaktadır.

Bu tür davalarda istenebilecek tazminatın kapsamına kaza sonucu oluşan gelir kaybı, hizmet kaybı, sağlık harcamaları, bedensel hasar gibi zararlar girmektedir. Açılacak davalarda, maddi zararların yanında, kaza sonucu oluşan fiziksel zararlar veya travma sonucu oluşan psikolojik sorunlar için de manevi tazminat talep edilmesi de mümkündür.

Bu tür davalarda kazaya sebep olan tarafın tazminattan sorumlu olabilmesi için kusurlu olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Tazminat için karşı tarafın tam kusurlu olması zorunlu olmayıp, kısmen kusurlu bulunması halinde de kusur oranında zararların tazmini istenebilir.

Özellikle yaralamalı veya ölümlü trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında sonuç alınabilmesi için, kusurun ve meydana gelen zararların doğru ve eksiksiz belirlenmesi, süresinde doğru kurumlara başvuruların yapılması gerekmektedir. Bu davalar çok sayıda teknik bilgi ve işlem gerektirdiğinden süreci yürütebilecek hukuk danışmanlarından veya uzman trafik avukatlarından yardım alınması hak kayıplarının önüne geçilmesini sağlayacaktır.

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINI KİMLER AÇABİLİR?

Trafik kazası nedeniyle zarara uğrayan kişi, kazanın meydana gelmesinde kısmen veya tamamen kusurlu olan tarafa karşı tazminat davası açabilir. Bu nedenle kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, yolcular veya yayalar trafik kazası nedeniyle tazminat davası açabilir. Özellikle belirtmek gerekir ki kazanın meydana gelmesinde tam kusurlu olmayan kısmi kusurlu olan kişi yada kişilerin tazminat talep etmesinde engel yoktur. Ancak kazanın meydana gelmesinde tam yani % 100 kusurlu olan tarafın karşı taraftan tazminat talep hakkı bulunmamaktadır.

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI KİMLERE AÇILABİLİR?

Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davaları kazanın meydana gelmesinde kısmen veya tamamen sorumlu olan kişi veya kurumlara karşı açılabilir. Bu nedenle maddi tazminat davası kazanın meydana gelmesinden sorumlu olan sürücüye, aracın sahibine, aracın işletmecisine dava açabileceği gibi, zararının karşılanması için karşı tarafın zorunlu trafik sigortasına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu’na da başvurabilir.

TRAFİK KAZASI SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

– Öncelikle belirtmek gerekir ki; yaralanmalı trafik kazalarında kaza tespit tutanağının polis veya jandarma tarafından tutulması gerekir. Bu nedenle kaza sonrası araçların yerlerini değiştirmeden kolluk kuvvetlerine haber verilmesi gerekir.

– Yaralanan kişilerin biran önce ambulanslar ile hastaneye intikal ettirilmesi sağlanmalıdır.

– Olay yeri ve araçların olay anındaki konumları, kusur tespitinde önemli olduğu için kaza sonrasında araçların yeri değiştirilmeden olay yeri fotoğraflarının çekilmesi gerekir.

– Olayın meydana geldiği yerin, asli tali yol olması, kavşak içerisinde olması trafik işaretleri, ikaz levhaları, lastik izleri, kazanın oluşumuna sebep olabilecek tüm ayrıntıların fotoğraflarının çekilmesi gerekir.

– Kaza esnasında zarar gören değerli eşyaların fotoğraflarının çekilmesi gerekir.

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

Bu tür davalarda yargılama süresi birkaç aydan birkaç yıla kadar değişebilmektedir. Kaza sonrasında yaralanma meydana gelmiş ise yaralanan kişinin sağlık durumunun iyileşme süresi de yargılama sürecini etkilemektedir. İyileşmesi uzun süren yaralanmalar davanın uzamasına sebep olacağı için dava süresi, genellikle 9 ay ile 1.5 yıla kadar değişebilmektedir.

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Trafik kazası sonrasında açılacak maddi tazminat davaları zamanaşımı süresine tabi bulunmaktadır.

Karayolları Trafik Kanunun 109. Maddesi:

“Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 (iki) yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.”

Şeklindedir. Anılan madde uyarınca zamanaşımı süresi kaza tarihinden itibaren 2 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde dava açılmaması halinde tazminat davası açılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle trafik kazası sonrasında maddi tazminat davası açmak için zamanaşımı süresi çok önemli olup, dava açmak isteyen kişilerin bu süreyi mutlak suretle dikkate almaları gerekir. Ancak yaralamalı yada ölümlü trafik kazaları aynı zamanda ceza yargılamasına da konu olduğu için ceza hukukundaki “uzamış dava zamanaşımı” devreye gireceğinden, ceza davası devam ettiği müddetçe herhangi bir zamanaşımı süresine bağlı olmadan trafik kazası nedeniyle tazminat davası açılabilecektir. Yani yaralamalı yada ölümlü trafik kazalarında zaman aşımı 2 yıldan daha fazla olabilmektedir.

YARALAMALI TRAFİK KAZALARINDA HANGİ ZARARLAR İSTENEBİLİR?

Yaralamalı trafik kazası sonucunda, yaralanan kişi, tazminat sorumlularına karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Maddi tazminat davasını sadece yaralanan kişi açabildiği için yaralanan kişinin yakınlarının maddi tazminat isteme hakları yoktur. Ancak, kaza sonucu ağır bedensel bir yaralanma veya uzuv kaybına sebep olan bir yaralanma meydana gelmiş ise yaralanan kişinin yakınlarının manevi tazminat talep etme hakları bulunmaktadır. Bu tür davalarda istenebilecek zararlar:

1-Manevi Tazminat: Kaza sonrasında yaralanan kişinin, isteyebileceği tazminatların başında manevi tazminat gelmektedir.

2-Yaralanan kişinin her türlü tedavi gideri,

3-Yaralanan kişinin çalışamaması nedeniyle kazanç kaybı,

4-Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,

5-Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA HANGİ ZARARLAR İSTENEBİLİR?

Ölümlü trafik kazaları nedeniyle açılan tazminat davalarında tazminat sorumlularından aşağıdaki zararlar talep edilebilir (BK md.53):

1-Manevi tazminat: Ölenin yakınları ölüm sonucunda duydukları ızdırap, acı ve elem duymaları nedeniyle manevi tazminat talep edebilirler. Manevi tazminat isteyebilecek yakınlar ölenin anne, baba, eş, çocuklar, kardeşler, nişanlısı şeklinde sıralanabilir.

2-Ölenin her türlü cenaze gideri,

3-Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri,

4-Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Trafik kazası sonucu ölen kişinin yakınları (anne, baba, çocuklar, eş, nişanlı veya desteğinden yoksun kalan herhangi biri) destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilirler. Destekten yoksun kalanlar, muhtemel destek süresi boyunca ölenden elde edecekleri mali menfaatlerini kazaya neden olandan isteyebilirler.

YARALAMALI VEYA ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU

Trafik sigortası, Türkiye’de zorunlu olan sigorta çeşitlerinden biridir. Trafik kazaları sebebi ile oluşabilecek maddi ve manevi zararlar, zorunlu trafik sigortası ile teminat altına alınmaktadır. Zorunlu trafik sigortası ile trafik kazasına neden olan kişinin ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarı, sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra zorunlu trafik sigortası ile olası bir kaza durumunda karşı tarafın tedavi masrafları da sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Trafik sigortası kapsamı trafik sigortası poliçesine ilave edilebilen ek teminat seçenekleri ile genişletilebilmektedir. Yaralamalı yada ölümlü trafik kazası meydana geldiğinde kazaya sebep olan aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası bulunması halinde doğrudan sigorta şirketine tazminat davası açılabilmektedir.

“Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası”nda 2023 yılı için geçerli olacak asgari teminat limitleri belirlenmiştir. 2023 yılında sigorta şirketinin üstleneceği teminat limitleri şunlardır:

Araç Başına Maddi Giderler 120.000 TL

Kaza Başına Maddi Giderler 240.000 TL

Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.200.000 TL

Kaza Başına Sağlık Giderleri 6.000.000 TL

Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.200.000 TL

Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 6.000.000 TL

YARALAMALI VEYA ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT İÇİN AVUKAT

Yaralamalı veya ölümlü trafik kazaları sonrasında tazminat alırken hak kaybının meydana gelmemesi ve yeni bir mağduriyet yaşanmaması için ankara avukat yardımının alınması önemlidir. Kaza sonrasında meydana gelen zararların ve istenebilecek tazminat miktarının doğru ve eksiksiz hesaplanması teknik bilgi ve uzmanlık gerektirdiğinden uzman Avukatlardan yardım alınması gerekmektedir.

Bu aşamada Ankara/Çukurambar adresinde bulunan ofisimizde Aslan & Duran Hukuk ve Danışmanlık olarak deneyimli trafik avukatları ve danışman kadromuzla hak kaybına uğramadan davaları en kısa sürede zararlarınızın tazmin edilmesini hedeflemekteyiz. Dinamik kadromuz ve tecrübeli uzman avukatlarımız sayesinde yargılama aşamasında ihtiyaç duyulan her türlü bilgi/belgeyi temin ederek dosyanızı desteklemekteyiz.

DAHA DETAYLI BİLGİ VE DESTEK İÇİN BİZİMLE MUTLAKA İLETİŞİME GEÇİNİZ.

TELEFON ÜZERİNDEN SESLİ, YAZILI VE GÖRÜNTÜLÜ OLARAK BİZE ULAŞABİLİR, YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

    • Yaralanmalı Trafik Kazası, trafikte meydana gelen ve bir veya daha fazla kişinin yaralandığı kazaları ifade eder. Bu kazalar genellikle araçlar arasında, araçlarla yaya veya bisikletçiler arasında meydana gelir.
  1.  

Tazminat Davası, bir kişinin başka bir kişi veya kuruluş tarafından neden olduğu zarar veya yaralanma sonucu tazminat talep etmek için açtığı hukuki bir davadır. Trafik kazalarında yaralananlar sıklıkla tazminat davası açarlar.

Tazminat Davası açmak için avukatla iletişime geçmek ve gerekli belgeleri toplamak gereklidir. Dava, yerel mahkemeye başvuru yaparak açılır ve tazminat talebinin kanıtlarla desteklenmesi önemlidir.

Tazminat Davası sonucunda talep edilebilecek tazminatlar arasında tıbbi masraflar, kayıp gelir, acı ve ıstırap tazminatı, araç hasarı ve diğer zararlar bulunabilir.

Tazminat Davası süresi davayı etkileyen birçok faktöre bağlıdır. Dava karmaşıksığına, taraflar arasındaki anlaşmazlığa ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişebilir. Bazı davalar aylarca hatta yıllarca sürebilir.