S.S.S.
Sıkça Sorulan Sorular
S.S.S.

Hukuki konularda sorularınız mı var?

Lütfen aşağıdaki soruları okuyun, eğer cevabınızı bulamazsanız lütfen sorunuzu bize gönderin, size en kısa sürede cevap vereceğiz.

Türk hukukunda avukatla temsil zorunluluğu bulunmamakla birlikte, telafisi olmayan zararların önlenmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla hukuki konularda bilgi ve tecrübeye sahip bir avukata danışmak faydalıdır. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, şüpheli veya sanık, talep ettiği takdirde Baro tarafından bir müdafii tayin edilebilir.

Avukatlık ücreti, avukatlık tarifesine göre belirlenir ve bu tarifede yazılı miktarın altında veya üç katından fazlası olamaz. Avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde bulundurularak belirlenen bu ücret, davanız gereği tuttuğunuz avukata aittir. Her mahkeme davası kabul edilen avukat lehine bir vekalet ücretine hükmeder ve bu ücret, davayı kaybeden tarafın ödemesi gereken bir miktardır.

Karşı vekalet ücreti, mahkemeler tarafından lehine karar verilen tarafın avukatının alacağı ücreti ifade eder. Bu ücret, genellikle belirli bir tarife üzerinden hesaplanır ve hükümle birlikte karara bağlanır. Karşı vekalet ücreti sadece avukata aittir ve avukat, bu ücreti kendi adına ilamlı icra takibi başlatma yetkisine sahip değildir. Mahkeme kararında belirlenen karşı vekalet ücreti, yargılama giderleri içinde yer alır ve iş sahibi adına avukat tarafından ilamlı icraya konu edilir. Ancak, bu ücret iş sahibinin alacaklarıyla mahsup veya takas edilemez ve haczedilemez. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164/5. Maddesi, bu durumu açıkça belirtmektedir:

“Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.”

Avukatlık ücreti, belirli bir tarife doğrultusunda şekillenir. Bu tarifede belirlenen miktarın altında veya üç katından fazlasında olamaz. Ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde bulundurulur. Davanız gereği tuttuğunuz avukatın ücreti size aittir. Ancak her mahkeme davası kabul olunan avukat lehine bir vekalet ücretine hükmeder. Bu ücreti davayı kaybeden taraf davayı kazanan tarafa öder. Bu ücret sizin avukatınızla aranızdaki özel borç ilişkisinden kaynaklanan ücretten ayrıdır.

Türk hukukunda avukatla temsil zorunluluğu bulunmamakla birlikte, telafisi olmayan zararların önlenmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla hukuki konularda bilgi ve tecrübeye sahip bir avukata danışmak faydalıdır. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, şüpheli veya sanık, talep ettiği takdirde Baro tarafından bir müdafii tayin edilebilir.

Hukuk davalarında dava açılırken davayı açan taraf dava masraf, harç ve giderleri peşin olarak mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Ancak bu yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücreti dava sonucunda davayı kaybeden tarafa yüklenir. Davayı kaybeden taraf bu ücretleri kazanan tarafa ödemekle yükümlüdür.

Evli bireylerin olası bir boşanma durumunda mallarını nasıl paylaşacaklarına dair belirledikleri bir aile hukuku sözleşmesidir. Mal ayrılığı sözleşmesi uzman bir avukattan yardım alınarak hazırlanmalıdır. Daha sonra yapılan bu sözleşme noterde onaylatılır. Mal ayrılığı sözleşmesi yapılmaması durumunda veya geçersiz olduğu durumda, edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır.

Bir kira dönemi içinde kirayı ödememek sebebiyle haklı ihtar gönderdikten sonra Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılabilir. Alternatif olarak, tahliye talepli icra takibi başlatılabilir.

Boşanma sonucunda maddi açıdan yoksulluğa düşecek olan tarafın nafaka talep etme hakkı, cinsiyete bağlı değildir. Boşanma durumunda kadın ya da erkek, maddi yönden destek ihtiyacı varsa nafaka talep edebilir. Ancak nafaka talep eden tarafın boşanmada ağır kusurlu olmaması önemlidir.

Miras bırakanın kendi mirası üzerinde tasarruf yetkisi vardır. Ancak bu tasarruflar, saklı paylı mirasçılarının haklarını ihlal etmemelidir. Saklı paylı mirasçılar, ihlal durumunda tenkis davası açarak miras paylarını alabilirler.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, suçu işlediği sabit görülen sanık için verilen hükmün infaz edilmemesini ve belirli bir denetim süresi içinde kasıtlı suç işlenmemesi şartıyla ceza kararının ortadan kaldırılmasına yönelik bir uygulamadır.

İşsizlik maaşı alabilmek için bazı şartlar aranır. Bunlar arasında kendi isteği veya kusuru dışında işsiz kalmak, son 120 gün içinde hizmet akdine tabi olmak, son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmak yer alır.

Suç duyurusunda bulunmak için karakol, jandarma veya savcılık birimlerine başvurabilirsiniz. Yazılı olarak suç duyurusunda bulunacaksanız, bir dilekçe yazmalı ve olayları açık bir dille anlatmalısınız.

İş kazası geçirdiyseniz, kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk birimlerine hemen bildirmelisiniz. İşveren, işçinin geçirdiği iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu’na 3 iş günü içinde bildirmelidir.

Anlaşmalı boşanma için evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması ve eşlerin birlikte mahkemeye başvurması veya bir tarafın açtığı boşanma davasının diğer tarafça kabul edilmesi gerekmektedir. Hâkim huzurunda eşlerin boşanma iradelerini bizzat açıklamaları gerekmektedir.

Elden alınan maaşı tanıklarla ispat edebilirseniz, maaşınız bu şekilde kabul edilir ve tazminat haklarınız bu ücret hesabından kazanılmış olur.

Senedin ödeme tarihi geçmesine rağmen ödenmediği durumlarda, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatılabilir. Bunun için senetle birlikte İcra Müdürlüğü’ne başvurmak gereklidir. Takip başlatıldıktan sonra borçluya ödeme emri gönderilir ve 10 gün içinde ödeme yapılmazsa haciz başlatılacağı ihtarı yazılır.

Suç duyurusunda bulunmak için karakol, jandarma veya savcılık birimlerine gitmek, sözlü veya yazılı olarak suç duyurusunda bulunmak mümkündür. Yazılı suç duyurusu için bir dilekçe yazılmalı ve olaylar açık bir dille kronolojik olarak anlatılmalıdır.

İş akdini feshetmek istiyorsanız, İş Kanunu gereğince haklı bir nedeniniz olmalıdır. Aksi durumda hak kazandığınız kıdem tazminatını alamayabilirsiniz. İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkının bulunduğu haller 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde açıklanmıştır.

Hakkınızda açılan bir dava veya icra takibi olup olmadığını öğrenmek için E-Devlet ve UYAP Vatandaş Portalı’ndan sorgulama yapabilirsiniz.

Çocuğun velayeti konusunda çocuğun üstün menfaati göz önünde bulundurulur. Mahkeme, çocuğun yaşına, ebeveynlerin maddi durumlarına, çocuğa en iyi bakımı sağlayacak ebeveynin belirlenmesine dikkat eder.

Memuriyete başvuru yaparken adayın sabıka kaydı incelenir. Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alanlar, belirli suçlardan mahkûm olanlar memur olamazlar.

Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzularını belirttiği belge veya sözlü beyanlardır. Vasiyetname yapacak kişi ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş olmalıdır. Vasiyetname el yazılı, sözlü veya resmi olarak düzenlenebilir.

Babalık davası, evlilik dışı meydana gelen çocuğun veya annenin, mahkeme kararıyla çocuğun babasını belirlemek amacıyla açtığı bir davadır. Açma hakkı anne ve çocuğundur.