Sosyal Medya Yoluyla Elde Edilen Deliller Boşanma Davasında Kullanılır Mı?

sosyal medya delilleri

Sosyal Medya Yoluyla Elde Edilen Deliller Boşanma Davasında Kullanılır Mı?

Sosyal Medya Yoluyla Elde Edilen Deliller Boşanma Davasında Kullanılır Mı? 960 524 AdminAD24

Bu yazımızda; sosyal medya uygulamalarından elde edilen yazışmaların ve içeriklerin, boşanma davasında delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı incelenecektir. Aynı zamanda sosyal medya içerikleri delil olarak kullanılır mı sorusunun cevabı aranacaktır. Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp yazışmaları boşanma davasında delil olarak kullanılır konusu yazımızın içeriğini oluşturmaktadır. Genel olarak boşanmada whatsapp kayıtları istenir mi, bunlar delil olur mu, Mahkeme whatsapp kayıtlarını isteyebilir mi gibi konular Yargıtay örnek kararları ile açıklanmaya çalışılacaktır.

Sosyal Medya Kayıtları

Eşler sosyal iletişim uygulamalarında; fotoğraf, yazı, video gibi verilerle her anını paylaştığı gibi üçüncü kişilerle de iletişim kurabilmektedir. Ancak bu durumla eşlerin sadakatsizliğe varacak veya şiddete ya da kötü hayat sürmeye yönelik tavır ve davranışları da ortaya çıkabilmektedir.

Bu anlamda eşlerin bu tür iletişim uygulamalarındaki kayıtlarının delil değeri her geçen gün artmaktadır. Sosyal medya uygulamalarından elde edilen bu verilerin, özelikle boşanma davasında delil olup olamayacağı önem arz etmektedir. Bu verilerin boşanma davasında delil olarak değerlendirilebilmesi için, hukuka uygun olarak elde edilmiş olması gerekmektedir. Hukuka uygun olarak elde edilen deliller de boşanma davasında istenebilir. Boşanmada Whatsapp kayıtları hukuka uygun şekilde elde edildi ise istenilebilir ve delil olarak kullanılabilir.

Hangi Durumlarda Deliller Hukuka Uygun Kabul Edilir?

Eşin, bu uygulamalardaki hesabı üzerinden, herkese açık olarak paylaştığı fotoğraf, yazı, video gibi veriler veya yer bildirimleri önemlidir. Yine hesap sahibinin özel ve gizli alanına yönelik olmayan herkesin görebildiği diğer paylaşımlar, boşanmada davasında delil olarak kullanılabilir. Yine sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların, hesabın sahibi veya aynı paylaşım ortamında bulunan kişilerce delil olarak kullanımının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Eşlerin birbirlerine yönelik yaptığı paylaşımlar incelendiğinde ise, eşlerin kendi hesabındaki veriler delil olarak kullanılabilecektir. Eşlerden biri diğerine örneğin Whatsapp üzerinden hakaret veya tehdit etmişse, mağdur eş bu mesajların kendi telefonu üzerinden incelenmesini Mahkemeden isteyebilir. Bu kayıtlar, özellikle whatsapp yazışmaları özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyecektir. Bu kapsamda mahkemece uzman bilirkişiden rapor alınarak, bu hususun tespiti yapılabilecektir.

Yine de bu konuda hukuki danışmanlık için boşanma avukatı desteği isteyebilirsiniz. Bu konuda ofisimizi de arayabilirsiniz.

Bu Konudaki Yargıtay Kararları

Yargıtay Kararı: Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 07.03.2017 Tarih ve 2016/14742 Esas 2017/2577 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere; Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun 189/2. hükmü ile açıkça hukuka aykırı olarak elde edilmiş delilerin ispat gücü olmayacağı kabul edilmiştir. Böylece yargılamada ispat hakkının delillere ilişkin yönünün hukuki çerçevesi çizilmiştir. Bir davada ileri sürülebilecek her türlü delilin mutlaka hukuka uygun yollardan elde edilmiş olması, aynı anlamda “yasak delil” niteliğinde olmaması esası getirilmiştir.

Anılan düzenlemeye göre, hukuka aykırı olarak elde edildiği anlaşılan delillerin, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamayacağı, yargılama sırasında taraflarca sunulan delillerin elde ediliş biçiminin mahkeme tarafından re’sen göz önüne alınması gerekeceği ifade edilmektedir. Böylece bir delilin her ne suretle olursa olsun hukuka aykırı olarak elde edildiğinin tespiti halinde, diğer tarafça bu konuda itiraz ileri sürülmese dahi mahkemece bu sunulan delillerin caiz olmadığına karar verilerek, dosya kapsamında değerlendirilmemesi ilkesi benimsenmiştir.

Genel Değerlendirme

Yine hukuka aykırı olarak elde edilen bir delilin içeriği doğru dahi olsa “zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir” ilkesi nedeniyle mahkemece hükme esas alınamayacaktır. Yani boşanma davasında whatsapp kayıtları istense bile bunun hukuka aykırı olması durumunda delil olarak değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bahse konu kayıtların nasıl elde edildiği önemli olup, aksi halde TCK kapsamındaki yaptırımlara / cezalara muhatap olunabilir. Yine Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 189/2. Hükmü uyarınca da boşanma davasında delil değeri olmayacaktır.

Kişiler örneğin Whatsapp üzerinden eşin üçüncü kişilerle olan konuşma içeriklerini elde edemezler. Dolayısı ile boşanmada whatsapp kayıtları bu şekilde ileri sürülemez. Ancak GSM operatörleri üzerinden bir kısım iletişim kayıtlarının tespitini Mahkemeden isteyebilirler. Mahkeme de uygun görürse, ilgili GSM operatöründen bu kayıtları isteyebilir. Uygulamada boşanma davasına bakan mahkemeler, aranan numara, aranan tarih ve saat yahut mesaj gönderilen numara ve gönderim tarih ve saati gibi bilgileri ilgili GSM operatöründen istemektedir. Ancak cep telefonu hattı ile yapılan görüşmelerin içeriklerinin ilgili operatörden istenmesi talebi kabul görmeyecek ve reddedilecektir.

Bu tarz kayıtların elde edilmesi, ancak ceza soruşturma ve kovuşturmalarında belirlenen usuller çerçevesinde, geleceğe yönelik olarak gündeme gelebilmektedir.

Sonuç

Sık kullanılan sosyal medya hesapları üzerinden elde edilen içeriklerin delil olarak kullanılıp kullanılmayacağı, yukarıda izah edilmiştir. Boşanma davalarında, özellikle çekişmeli boşanma davalarında süreç titizlikle takip edilmelidir. Gerekli işlemler uygun zamanda ve uzman bir avukat aracılığı ile takip edilmesi her zaman yararınıza olacaktır.