Süper Kupa Maçının İptal Edilmesi Nedeniyle Seyircilerin Hukuki Hakları

süper kupa maçı

Süper Kupa Maçının İptal Edilmesi Nedeniyle Seyircilerin Hukuki Hakları

Süper Kupa Maçının İptal Edilmesi Nedeniyle Seyircilerin Hukuki Hakları 960 524 AdminAD24

Futbol maçı izlemek için bilet satın alınması, seyirci ile ev sahibi futbol spor kulubü arasında bir sözleşme ilişkisi meydana gelir. Sözleşmenin bir tarafından maç izlemek için bilet satın alan seyirci ile diğer tarafında ise, futbol karşılaşmasına ev sahipliği yapan spor kulubü yer almaktadır. Spor kulubü bilet satma işini bir kişi veya şirkete devretmiş olsa da hukuki sorumluluk spor kulubünde olmaya devam eder. Bu halde, hem bileti satan hem de sattıran spor kulubü mütesilsil olarak sorumludurlar. Ayrıca maç organizasyonu yapan federasyon da bu sorumluluğa dahildir.

Nitekim, Yargıtay da verdiği bir kararda (4.Hukuk Dairesi., 20.2.2009 gün ve E:2008/6590, K:2009/2462 sayılı ilamı; Kazancı İçtihat Bilgi Bankası), futbol maçını izleyen seyircinin bıçaklanarak öldürülmesinden doğan maddî zarardan, Türkiye Futbol Federasyonu ve ev sahibi kulübün müteselsilen sorumlu olduklarını benimsemiştir.

Anılan karara göre:

“Dava konusu olayda, dava dışı Fatih’in ayakkabısının içinde bıçak saklayarak maça girmesi, sanığın bulunduğu gruba doğru gelen başka bir grubun omuzlarına çarpması ile kavga çıktığı, adı geçen kişinin davacının oğlunun sol göğüs alt kısmına bıçakla vurup kaçtığı, desteğin ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak öldüğü anlaşılmaktadır.

5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa’nın spor alanlarının düzenlenmesi başlıklı 4/1. maddesi uyarınca; “Spor alanlarında sağlık ve güvenlikle ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak görevi ev sahibi kulübe aittir.” biçiminde düzenleme yer almaktadır.

Saha güvenliği ise 5. maddede düzenlenmiş olup “Spor kulüpleri, güvenliği sağlamaya yetecek sayıdaki güvenlik elemanlarını müsabaka öncesinden müsabakanın tamamlanıp seyircinin ve sporcuların tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde, müsabakanın yapılacağı yerde bulundurmak ve spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler.

Spor kulüpleri, bu Kanunda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla müsabaka ve saha güvenliğinin sağlanmasına yetecek sayı ve nitelikte yasalar çerçevesinde özel güvenlik hizmeti satın almaya yetkilidir.” denilmektedir.

Müsabaka güvenliği de 6/3. maddede “Spor alanlarının dış güvenliği genel kolluk güçlerince, saha içi ve tribün güvenliği ise 5. maddeye göre oluşturulacak özel güvenlik birimlerince ve saha yetkililerince sağlanır. Kapı aramaları özel güvenlik güçleri tarafından yapılır. Müsabaka güvenlik amirinin talebiyle emniyet güçleri, gerekli

hâllerde olayın meydana geldiği alanlara müdahale edebilir.” Biçiminde düzenlenmiştir.

Ev sahibi spor kulüplerinin sorumlulukları 7. madde de “Ev sahibi spor kulüplerince müsabakanın yapılacağı yerde, konuk takım seyircilerine bağımsız bir bölüm ayrılır ve taraflar arasında temas olmaması için ilgili Spor Federasyonları ve uluslararası Spor Federasyonlarının yönetmelik ve talimatları paralelinde gerekli önlemler alınır.”

Federasyonların görev ve sorumlulukları ise 8. maddede düzenlenmiş olup “Federasyonlar, müsabakanın yapıldığı yerdeki temsilcileri vasıtasıyla, sporcu ve taraftarların güvenliği için gerekli önlemlerin aldırılması, denetlenmesi, bağlı olduğu uluslararası federasyonların talimatlarının uygulamaya konulması ve gerekli ek önlemler aldırılması konusunda il veya ilçe spor güvenlik kurulu ile koordinasyonun sağlanmasından yetkili ve sorumludur.

Kulüplerin bulundurmakla görevli oldukları özel güvenlik güçlerinin sayısı, gözlem kameraları ve benzeri teknik donanımların yerleştirilmesi İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu tarafından, misafir takımın soyunma odaları ile seyirci yerlerinin belirlenmesi, bilet satışı, güvenlik ise ilgili federasyonların talimatıyla belirlenir. Kontrol ve denetim konusunda Federasyon yetkilidir.” biçiminde belirtilmiştir.

Şu durumda 5149 Sayılı Yasa’da yer alan düzenlemeler gereğince, iç güvenliği sağlamakla sorumlu ev sahibi spor kulübü davalılardan Beşiktaş Spor Kulübü Derneği’nin güvenliğin sağlanmasını kontrol ve denetleme görevi ile de diğer davalı Türkiye Futbol Federasyonu’nun meydana gelen ölüm olayından dolayı sorumlulukları bulunduğu anlaşılmaktadır.

Yerel Mahkemece, müteselsil sorumluluk kapsamında belirlenecek zarar tutarından davalıların sorumlu tutulmaları gerekirken, yerinde olmayan yazılı gerekçeyle istemin tümden reddedilmiş olması usul veya Yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.”

TURKCELL SÜPER KUPA MAÇININ ERTELENMESİ(İPTAL EDİLMESİ) NEDENİYLE MAĞDUR OLAN GALATASARAY VE FENERBAHÇE SEYİRCİLERİNİN ZARARLAR İÇİN HANGİ MAHKEMEYE BAŞVURULMASI GEREKİR

Taraflar arasındaki bu sözleşmenin hukuki niteliği “eser sözleşmesi” olarak kabul edilmektedir.

Taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlıkta seyircinin tüketici niteliği gözönüne alındığında, 6502 sayılı Tüketici Kanunu hükümlerinin uygulanacağında tereddüt etmemek gerekir. Bu kapsamda, dava şartı niteliğinde arabuluculuğa gidilmesi zorunludur.

TURKCELL SÜPER KUPA MAÇININ ERTELENMESİ(İPTAL EDİLMESİ) NEDENİYLE MAĞDUR OLAN  GALATASARAY VE FENERBAHÇE SEYİRCİLERİNİN HAKLARI;

Somut olay bağlamında maçın iptal edilmesi nedeniyle seyircinin hukuki hakları aşağıda belirtilenler olacaktır.

Seyircinin hukuki hakları:

1-) Bilet parasının iadesi,

2-) Konaklama (otel parası) bedeli,

3-) Seyahat giderleri,

4-) Manevi tazminat, sözleşmeye aykırılık hallerinde kural olarak verilmez ise de, yasal şartlarının oluştuğu somut olay bazında ayrıca istenebilir.

TURKCELL SÜPER KUPA MAÇININ ERTELENMESİ(İPTAL EDİLMESİ) NEDENİYLE MAĞDUR OLAN  GALATASARAY VE FENERBAHÇE SEYİRCİLERİNİN ZARARLARINDAN SORUMLU OLAN KİŞİLER

Talebin yada davanın yöneltilebileceği kişi yada kuruluşlar şunlardır:

1-) Bileti satan kişi yada kuruluş,

2-) Biletin hangi spor kulubünün kontenjanı kapsamında satın alınmış ise (somut olayda Galatasaray veya Fenerbahçe) o spor kulubü,

3-) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı.

TURKCELL SÜPER KUPA MAÇININ ERTELENMESİ(İPTAL EDİLMESİ) NEDENİYLE MAĞDUR OLAN  GALATASARAY VE FENERBAHÇE SEYİRCİLERİNİN ZARARLARINI İSPATLAMALARI İÇİN GEREKLİ DELİLLER

Davada ispat araçları bakımından seyircilerin temin etmeleri gereken bilgi veya belgeler şunlardır:

1-) Biletin kendisi (fiziki veya elektronik bilet ise, bilet bilgilerini ihtiva eden ekran görüntüsü, mesaj, e-mail vb. gibi bilgilerin çıktıları),

2-) Seyahat giderlerine ilişkin fiş, bilet veya fatura benzeri belgeler,

3-) Konaklama giderlerine ilişkin fiş, fatura veya benzeri belgeler.