Çekişmeli boşanma davası genel olarak boşanma kararı veren çiftler arasında bir anlaşma sağlanamaz ise gerçekleşen bir dava türüdür. Bu yazımızda çekişmeli boşanma davasının genel başlıkları ve dava süreci hakkında genel bilgiler verilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası; anlaşmalı boşanma davası dışında kalan her türlü boşanma nedeniyle açılmış olan, eşler arasında boşanma ve / veya nafaka, velayet, tazminat gibi boşanmanın sonuçları hakkında herhangi bir anlaşmaya varılamayan boşanma çeşididir. Türk Medeni Kanunu (TMK) 161- 166. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre çekişmeli boşanma sebepleri; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır.

Ayrıca anlaşmalı boşanma davası hakkında detaylı bilgi için web sitemizde yayınlanmış olan makalemizi okuyabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Bu davayı TMK’ md. 167’ye göre boşanma davası açmaya hakkı olan eş açabilir. Bu kişi dilerse boşanma dilerse ayrılık isteyebilir. Uygulamada genelde eşlerden biri dava açtıktan sonra diğer eş de karşı dava açmak suretiyle karşı tarafın daha fazla kusurlu olduğunu ileri sürerek davaya dâhil olmaktadır. Bu davanın şartları;

   

   • Tarafların boşanma konusunda veya boşanmanın sonuçlarından birinde anlaşmamış olması gerekir.

   • Yukarıda söz ettiğimiz TMK’da sayılan zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebeplerinden birinin bulunması gerekir.

   • Haklı olan taraf yani kusursuz veya daha az kusurlu tarafın davayı açması gerekir.

  Bu şartlar varsa çekişmeli boşanma davası açılabilir. Eğer böyle bir durumda iseniz alanında uzman bir Ankara boşanma avukatından yardım almanız haklarınızın korunması açısından faydalı olacaktır.

  Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

  Kesin bir süre vermek oldukça zordur. Çünkü davanın görülme süresini etkileyen birçok unsur söz konusudur. Ancak bir ön inceleme duruşması, iki veya üç tahkikat duruşması ile tanıkların dinlendiği duruşma da dâhil olmak üzere davanın yaklaşık 4-5 duruşmada sonuçlanması mümkündür. Bu süreyi iddiaların ispatı süreci, delillerin toplanması, karşı tarafın kusurunun ispatı, gerekirse bilirkişi raporunun alınması gibi aşamalar etkileyeceğinden ortalama 1 yıl-3 yıl arasında sürmektedir. Sürecin uzamaması ve hak kaybına uğramamak için uzman bir boşanma avukatından yardım almak faydalı olacaktır.

  Çekişmeli Boşanma Davasını Nerede Açılmalı?

  TMK md. 168’e göre boşanma davasında yetkili mahkeme eşlerin son altı ayda birlikte oturdukları yer mahkemesi veya taraflardan birinin yerleşim yerindeki yer mahkemesidir. Bununla birlikte boşanma davalarında kesin yetki şartı görülmediğinden diğer tarafın yetki itirazında bulunmaması halinde bunların dışındaki bir mahkemede de görülmesi mümkündür.

  Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

  Boşanma Davası 4787 Sayılı Kanunun 2. Maddesine göre Aile Mahkemelerinde açılır. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır.

  Çekişmeli Boşanma Davasında Velayet Kime Verilir? 

  Boşanma davasında çocukların velayetinin kime verileceği en tartışmalı konudur. Çocukların devlet tarafından korunması ilkesine göre burada hâkimin takdir yetkisi vardır. Bu karar verilirken çocuğun menfaati gözetilir. Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları ve uygulamaya göre; yaşı küçük olan çocuğun annesinin bakımına ve korunmasına daha fazla ihtiyacı olduğu gözetilerek velayeti anneye verilir. Ancak annenin çocuğa bakamayacak durumda olması halinde yaşı küçük çocuğun velayeti babaya verilebilir. Yaşı büyük çocuğun velayeti konusunda mutlaka çocuğun görüşü ve uzman görüşü alındıktan sonra velayetin kime verileceğine çocuğun üstün yararını gözeterek hâkim karar verir.  Velayeti kendisine verilmeyen eş ile çocuğun kişisel ilişkisi hâkim tarafından sağlık, eğitim ve ahlak bakımından çocuğun yararı gözetilerek kurulur.

  Çekişmeli Boşanma Davasında Nafaka Veya Maddi-Manevi Tazminat Talep Edilebilir Mi?

  Boşanma Davasında mahkeme devam ederken hâkim TMK md 169’un verdiği yetki ile gerekli görmesi halinde ihtiyacı olan kişi için dava süresince tedbir nafakasına hükmedebilir. Ayrıca TMK md 175’e göre boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafa kusuru daha ağır değilse yoksulluk nafakası bağlanmasına karar verilebilir.

  Boşanma yüzünden olan menfaatleri ya da olası menfaatleri zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu olan taraf TMK md 174’e göre uygun bir miktarda maddi tazminat talebinde bulunabilir. Boşanmaya neden olan olaylardan ötürü kişilik haklarına saldırıda bulunulan eş, kusurlu olan eşinden manevi tazminat talebinde bulunabilir. Mahkeme TMK md. 176’ya göre maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının duruma göre toptan veya irad biçiminde yani taksitli olarak ödenmesine karar verilebilir. Ancak manevi tazminat sadece toptan ödenebilir aylık takside bağlanamaz.

  Çekişmeli Boşanma Davasında Ziynet Ve Çeyiz Eşyaları Talep Edilebilir Mi?

  Boşanma davasıyla birlikte ziynet eşyaları ve çeyiz eşyaları talep edilebileceği gibi ayrı bir dava olarak da açılabilir. Ancak ziynet eşyaları kişisel eşya olduğu için mal paylaşımı davasında talep edilemez. Eşlere takılan takılar ve ziynet eşyaları Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre kime takılmış olursa olsun kadına ait sayılmaktadır. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararıyla görüş değişikliğine gidilerek söz konusu ziynet eşyasının kime takıldığı önemsizleşerek yalnızca kadına özgü olanların kadına ait sayılacağı kararlaştırılmıştır. Kadına takılan tüm takı ve paralar kadına ait olup erkeğe takılan ve kadına özgü sayılmayan takı ve paralar erkeğe ait olacaktır.

  Çekişmeli Boşanma Davasında Verilen Kararın İstinaf Ve Temyiz Kanun Yoluna Başvurulması Mümkün Müdür?

  Boşanma davasında, eşlerin boşanmasına karar verilmesi halinde hemen taraflar boşanmış sayılmaz. Evlilik birliğinin sona ermesi için boşanma kararının kesinleşmesi gerekmektedir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra karar taraflara tebliğ edilir ve tebliğle birlikte itiraz etme süresi başlar. Davanın kabulü veya reddine karşı istinaf süresi kararın tebliğinden itibaren 2 haftadır. Tarafların verilen boşanma kararına süresi içinde itiraz etmemeleri veya istinaf etmeyeceklerini yazılı olarak bildirmeleri halinde boşanma kararı kesinleşir. Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra Mahkeme kendiliğinden kararın nüfus kayıtlarına işlenmesi için nüfus idaresine bildirir.

  Ancak taraflar veya taraflardan biri boşanma kararına karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna giderse boşanma dava dosyası Bölge Adliye Mahkemesine gönderilir. Bölge Adliye Mahkemesi istinaf talebini reddedebilir, mahkemenin kararını ortadan kaldırarak yeni bir karar verebilir veya dosyayı Aile Mahkemesine iade edebilir. Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı 15 gün içinde temyiz yoluna gidilmezse karar kesinleşir.

  Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyiz yoluna gidilirse dosya görevli Yargıtay Dairesine gönderilir. Yargıtay onama, bozma veya düzelterek onama kararı verebilir. Yargıtay’ın verdiği onama veya düzelterek onama kararından sonra karar kesinleşir.

  Boşanma davaları ile ilgili detaylı bilgi için ayrıca boşanma nedenleri konulu makalemizi de okuyabilirsiniz.

  Sonuç

  Boşanma davalarında velayet, nafaka, tazminat gibi çok önemli kişisel haklar da karar altına alındığı için boşanma davalarında uzman bir boşanma avukatından yardım almanız büyük önem taşır. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında lehinize sonuç çıkması, herhangi bir hak kaybı olmaması, sürecin daha kısa sürmesi için Ankara boşanma avukatı üzerinden destek alabilirsiniz. Deneyimli bir avukat aracılığıyla davaları sürdürmeniz kuşkusuz ki menfaatinize olacaktır.