POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin kısaltmasıdır. Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı olarak farklı illerde 31 adet Polis Meslek Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Buradan başarı ile mezun olan adaylar polis memuru olmaktadırlar. Pomem sınav sonuçlarına göre iptal davası açmak mümkün mü?

28. Dönem POMEM’e giriş sınavı sonuçları 10.06.2022 tarihinde açıklanmıştır. Kazanan adayların sevincinin yanı sıra KPSS sınavında yüksek puan almış olup, fiziki yeterlilik sınavını geçen ancak mülakatta tüm soruları bildiği halde elenen veya daha önceki aşamaları geçemeyen adaylar için ne yapılabileceğinin cevaplarını bu makalemizde bulabileceksiniz.

Bu nedenle POMEM sınav sonucuna itiraz etmek ve iptal davası açmak isteyen polis adaylarının aşağıdaki açıklamaları ve düzenlemeleri bilmesi gereklidir.

Pomem Sınav Sonuçlarına İtiraz Mümkün Mü?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği Sınav komisyonlarının oluşturulması başlıklı Md. 10/4’e göre; “Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.” Bu düzenlemeye göre mülakat sınavına itiraz etmek mümkün değildir. Bu nedenle Mülakat sınavı sonucuyla elenen adayların sadece İdare Mahkemesinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

28. Dönem Pomem Sınav Sonucu Nasıl Belirlendi?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği’nin Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı başlıklı 16. Md’sine göre POMEM sınav sonucu belirlenir. Bu düzenlemeye göre “Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının % 25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının % 25’i ve mülakat sınavı puanının % 50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Bu maddeden de anlaşıldığı gibi Mülakat sınavının etkisi % 50 olduğu için sınav sonucunda belirleyici ve önemli bir etkisi bulunmaktadır.

Pomem Sınav Sonuçlarının İptali Davası Nasıl Açılır?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği’ne göre POMEM giriş sınavını kazanmak için adayın ön sağlık kontrolünü, fiziki yeterlilik sınavını ve mülakat sınavını başarı ile geçmesi gereklidir. Bu nedenle eğer bir aday sağlık kontrolünden geçemediği, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavında başarısız sayıldığı takdirde İdare Mahkemesinde 60 gün içeresinde iptal davası açma hakkına sahiptir.

Ayrıca açılacak davalarda yürütmenin durdurulması talebinde bulunmak oldukça önemlidir. Zira kişilerin hak kaybına uğraması olabilecek en yüksek seviyede engellenmiş olacaktır. POMEM itiraz davaları ile ilgili ofisimiz ile irtibata geçerek güncel bilgi alabilirsiniz.

Sağlık kontrolü ve fiziki yeterliliğin değerlendirilmesi daha nesnel ölçütler olduğu için kolay olmasına rağmen mülakat sınav sonucunun değerlendirilmesi için daha hassas davranmak gereklidir. Bu nedenle Mahkemeler mülakat sınav sonucuna ilişkin davalarda objektif kriterlerin uygulanıp uygulanmadığını araştırmaktadır.

Pomem Sınav Sonucunun Ve Mülakat Sınavının İptali Davası Hangi Mahkemede Açılır?

28. Dönem POMEM Sınavları Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı olarak oluşturulan komisyon tarafından Ankara’da yapıldığı için POMEM mülakat sınavının iptali ile diğer aşamaların iptali davası için Ankara İdare Mahkemesi yetkili ve görevlidir.

Pomem Mülakat Sınavının İptalinde Mahkeme Hangi Hususları İnceler?

Mülakat sınavının iptali davasında İdare Mahkemesi aşağıdaki hususları inceler;

  • Sınavın sınavla ilgili düzenlemelere uygun yapılıp yapılmadığını,
  • Sınavın sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınıp alınmadığını,
  • Sınav komisyonun yasalara ve yönetmeliğe uygun oluşturulup oluşturulmadığı,
  • Adaylara soruyu sorduktan sonra süre verilip verilmediği,
  • Sorulan soruların ve cevaplarının tutanağa başlanıp bağlanmadığı,
  • Tutanağın usulünce tutulup tutulmadığı,

gibi pek çok hususu inceleyerek sınavın objektif kriterlere uygun yapılıp yapılmadığını ortaya çıkarmaya çalışmaktadır.

Bu aşamada davacının mülakata ilişkin tüm bilgi ve belgelerini, tutulan tutanakları da getirtip incelemektedir.

POMEM Mülakat Sınav sonucunun düzenlemelere uygun yapılmadığı, idari esaslara uygun şekilde objektif değerlendirme sonucu açıklanmadığı kanaatine varması halinde başarısız sayılma işleminin iptaline karar vermektedir.

İdari davalar teknik bilgi gerektirdiği ve sürelere tabi olduğu için hak kaybına uğranmaması için Ankara idare avukatı tarafından takip edilmesi önemlidir.

Pomem Mülakat Sınavının İptali Davasını Kazanırsak Ne Olur?

Anayasanın “Mahkemelerin bağımsızlığı” başlıklı 138. maddesinin dördüncü fıkrasına göre; “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.” Yine İdari Yargılama Usulü Kanunu ( İYUK) md 28’e göre “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerininesasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.

Bu düzenlemelerden de görüldüğü gibi mülakatta başarısız sayılma işleminin iptaline karar verildiğinde İdare yeniden adayı mülakat sınavına almaktadır. Genelde burada davaları sonuçlanan tüm adayların birlikte mülakata alındığını görmekteyiz.

Eğer daha önceki aşamalarda yani ön sağlık aşamasından geçememe veya fiziki yeterlilik sınavında başarısız sayılma işlemine karşı iptal davasının kazanılması halinde de bu aşamadan itibaren İdare tarafından yeniden değerlendirme ve sınav yapılmaktadır.

Aslan & Duran Hukuk

Aslan & Duran Hukuk Bürosu olarak memur, polis, askerlikle ilgili sınavlarda iptal davalarını takip etmekteyiz. Hak kaybı yaşamamak adına adayların haksızlığa uğradığını düşünmesi halinde ivedilikle dava açmak yoluna gitmesi gerekmektedir. Ankara İdare avukatı olarak POMEM mülakatı iptal davalarını takip etmekteyiz. Ofisimiz POMEM ön sağlık itiraz, POMEM itiraz dilekçesi gibi her türlü konuda uzman ve deneyimli kadrosu ile her zaman yanınızda olacaktır.

Aslan & Duran Hukuk Bürosu olarak, her çeşit mülakatın iptali konusunda açılacak davalarda danışanlarımıza yol göstermekte ve davalarını takip etmekteyiz. Sınav sonucunda haksızlığa uğranıldığının düşünülmesi ve bundan dolayı mesleki açıdan büyük kayıplara yol açmamak adına mülakatın iptali davalarını takip etmekteyiz. Yine mülakat iptal davası dilekçe örneği veya mülakat iptal dava dilekçesi gibi konularda ofisimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Güncel makale ve paylaşımlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan da yapıyoruz. Bunun için instagram hesabımızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi öneririz.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir