İşçinin Haklı Nedenle Feshi Nedir?

işçinin haklı nedenle feshi

İşçinin Haklı Nedenle Feshi Nedir?

İşçinin Haklı Nedenle Feshi Nedir? 960 524 AdminAD24

İşçinin haklı nedenle fesih hakkı, işçinin işverenin veya işyerinin yasal yükümlülüklerine uymadığını veya çalışma koşullarının ciddi şekilde bozulduğunu düşünerek iş sözleşmesini sonlandırma hakkını ifade eder. Bu nedenle işçi, işverenin veya işyerinin haklı bir nedene dayanarak iş sözleşmesini sonlandırmak istediği durumda bu hakkını kullanabilir.

İşçinin haklı nedenle fesih hakkını kullanabilmesi için genellikle belirli kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Örnek olarak, işçinin haklı nedenle fesih hakkını kullanabileceği bazı durumlar şunlar olabilir:

 1. İşverenin düzenli ücreti ödememesi veya ücretin yetersiz ödenmesi.
 2. İşverenin işçinin çalışma koşullarını yasalara uygun şekilde sağlamaması.
 3. İşçinin sağlığını veya güvenliğini tehlikeye düşürecek çalışma koşullarının olması.
 4. İşverenin işçiye mobbing, cinsel taciz veya ahlaki ihlallerde bulunması.
 5. İşverenin işçinin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmesi.
 6. İşverenin işçinin sağlık sebepleri nedeniyle çalışmasına engel olmaması.

Bu sadece genel bir örnek listesidir.

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESİH NEDENLERİ

İşçinin haklı nedenle fesih hakkını kullanabilmesi için yerel iş kanunlarına uygun olarak belirli şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçinin haklı nedenle fesih yapabilmesi için aşağıdaki nedenlerden birinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir:

 1. Sağlık Sebepleri:
  • İşin yapılması işçinin sağlığı veya yaşamı için tehlikeli hale gelirse.
  • İşçi sürekli olarak işveren veya diğer işçilerle bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa yakalanırsa.
 2. Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Davranışlar:
  • İşveren, işçiyi işe alırken yanıltıcı bilgiler verirse veya işçiyi aldatırsa.
  • İşveren veya diğer çalışanlar işçiye cinsel tacizde bulunursa veya işçinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde davranırsa.
  • İşveren işçiye veya ailesi üyelerine karşı sataşmada bulunursa veya işçiye gözdağı verirse.
  • İşveren işçinin ücretini eksik veya düzensiz öderse.
 3. Zorlayıcı Sebepler:
  • İşyerinde bir haftadan fazla süreyle işin durmasını gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.
 4. Hakkaniyet Kurallarına Uymayan Durumlar:
  • İşveren veya işçi, çalışma koşullarını veya diğer iş sözleşmesi şartlarını haksız veya adaletsiz şekilde değiştirirse.

İşçinin haklı nedenle fesih hakkını kullanabilmesi için yukarıdaki gibi belirli koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu nedenler, işçinin işverenin yasal yükümlülüklerine uymadığını veya çalışma koşullarının ciddi şekilde bozulduğunu düşündüğü durumları içermektedir.

İŞÇİNİN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ OLAN İŞLERDE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI FESHİ

İşçinin sağlığı için tehlikeli olan işlerde işçinin iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak feshetme hakkı vardır. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi, işverenin sağlık ve güvenlik önlemlerini almadığı veya işin doğası gereği işçinin sağlığına zarar verebilecek koşulların bulunduğu işlerde çalışmayı reddedebilir ve haklı nedenle fesih hakkını kullanabilir. Bu durumda işçi, işin sağlığına zarar verebilecek nitelikte olduğunu düşündüğü iş koşulları nedeniyle iş sözleşmesini sonlandırabilir.

Ancak, işçinin bu haklı nedenle fesih hakkını kullanabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alınmamış Olmalı: İşverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterli şekilde almadığı veya işin sağlığa zarar verebilecek koşulları düzeltmediği durumlar haklı nedenle fesih için geçerli bir nedendir.
 2. İşin Tehlikeli Nitelikte Olduğu İspatlanmalı: İşçinin, işin doğası gereği sağlığına zarar verebilecek nitelikte olduğunu ispatlaması gereklidir. Bu genellikle tıbbi raporlar veya uzman görüşleri ile desteklenmelidir.
 3. İşçi Önce İşverene Bildirmeli: İşçi, işin tehlikeli olduğunu düşündüğünde önce işverene bildirimde bulunmalı ve işverenin düzeltme veya önlem alma şansı verilmelidir.
 4. İşveren Düzeltme Yapmazsa Fesih Hakkı Kullanılabilir: İşveren, işçinin sağlık ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almadığında ve işçinin iş sözleşmesini feshetmesi gerektiğine dair haklı bir neden varsa, işçi bu haklı nedenle fesih hakkını kullanabilir.

İşçinin iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak sonlandırması, işçinin sağlığını koruma amacı taşıyan önemli bir haktır.

AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAYAN DAVRANIŞLAR NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI FESHİ

İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar nedeniyle iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak feshetme hakkı vardır. İşçi, işverenin veya diğer çalışanların ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davrandığı durumlarda iş sözleşmesini sonlandırabilir. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçinin bu hakkını kullanabilmesi için aşağıdaki gibi belirli şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir:

 1. Yanıltıcı Bilgi veya Sahtekarlık: İşverenin, işçiyi işe alırken yanıltıcı bilgiler vermesi veya sahtekarlık yapması sonucu işçinin iş sözleşmesini feshetme hakkı doğar.
 2. Taciz ve Saldırı: İşveren veya diğer çalışanların işçiye cinsel tacizde bulunması, şiddet uygulaması veya fiziksel saldırıda bulunması durumunda işçi haklı nedenle fesih yapabilir.
 3. Şerefe ve Namusa Aykırı Davranışlar: İşverenin işçiye veya ailesi üyelerine karşı şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler veya davranışlarda bulunması, işçinin iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak feshetme hakkını doğurabilir.
 4. İşçinin Haysiyet ve Onuruna Zarar Veren İthamlar: İşverenin işçiyi asılsız şekilde ağır ithamlarda bulunması veya işçinin onurunu ve haysiyetini zedeleyen sözler söylemesi nedeniyle işçi feshi haklı olarak kullanabilir.
 5. Hapsi Gerektiren Suçlar: İşverenin işçiye veya ailesi üyelerine karşı hapsi gerektiren suçlar işlemesi durumunda işçi feshi haklı olarak kullanabilir.
 6. Diğer Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Durumlar: İşverenin veya diğer çalışanların ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları sonucu işçinin iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak sonlandırma hakkı doğar.

İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar nedeniyle iş sözleşmesini feshetme hakkını kullanabilmesi için işverenin veya diğer çalışanların ciddi şekilde kurallara aykırı davranması gerekmektedir.

ZORLAYICI SEBEPLER NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI FESHİ

Zorlayıcı sebepler nedeniyle işçinin iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak feshetme hakkı vardır. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi, işyerinde ortaya çıkan zorlayıcı sebepler nedeniyle iş sözleşmesini sonlandırabilir. Ancak bu sebeplerin kanunlara uygun olarak ve belirli koşullar altında gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İşçinin zorlayıcı sebepler nedeniyle iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak feshetme hakkını kullanabilmesi için aşağıdaki gibi bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

 1. İşin Durması Gerektiren Zorlayıcı Sebepler: İşyerinde meydana gelen olaylar veya durumlar nedeniyle işin geçici veya sürekli olarak durması gerekiyorsa, işçi bu zorlayıcı sebepler nedeniyle iş sözleşmesini sonlandırabilir.
 2. İşçinin Çalışamayacak Duruma Gelmesi: İşçinin sağlık durumunun ciddi şekilde bozulması veya işyerindeki koşulların işçinin sağlığına zarar vermesi sonucu işçinin işi yapma yeteneğinin ciddi şekilde etkilenmesi durumunda işçi fesih hakkını kullanabilir.
 3. İşyerindeki Zorlayıcı Koşullar: İşyerindeki çalışma koşullarının aşırı tehlikeli, sağlıksız veya güvensiz olduğu durumlar zorlayıcı sebepler olarak kabul edilir. Bu koşullar işçinin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atıyorsa, işçi iş sözleşmesini haklı bir nedenle feshedebilir.
 4. Ekonomik Kriz veya Doğal Afetler: Ekonomik kriz veya doğal afetler gibi olağanüstü durumlar işyerinin faaliyetlerini sürdürmesini imkânsız hale getirirse, işçi fesih hakkını kullanabilir.
 5. Diğer Zorlayıcı Durumlar: İşçinin çalışma koşullarının veya işyerinin işçi için zorlayıcı hale getiren diğer durumlar da zorlayıcı sebepler olarak kabul edilebilir.

HAKKANİYET KURALLARINA UYMAYAN DURUMLARDA İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI FESHİ

Hakkaniyet kurallarına uymayan durumlarda işçinin iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak feshetme hakkı vardır. Hakkaniyet kurallarına uymayan durumlar, işverenin veya diğer çalışanların işçiye karşı adaletsiz veya haksız davranışlarda bulunması, iş sözleşmesinin şartlarının haksız şekilde değiştirilmesi veya diğer hakkaniyete aykırı durumları içerebilir. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçinin bu hakkını kullanabilmesi için aşağıdaki gibi belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

 1. Hakkaniyet İhlali: İşverenin veya diğer çalışanların işçiye karşı hakkaniyet kurallarına aykırı davrandığı, adaletsiz veya haksız eylemlerde bulunduğu durumlar haklı nedenle fesih için geçerli bir nedendir.
 2. İş Sözleşmesi Şartlarının Değiştirilmesi: İşverenin işçinin rızası olmadan veya hakkaniyete uygun olmayan şekilde iş sözleşmesinin şartlarını değiştirmesi durumu da haklı nedenle fesih hakkını doğurabilir.
 3. Hakkaniyete Aykırı Diğer Durumlar: İşverenin veya diğer çalışanların işçiye karşı hakkaniyet ve adalet kurallarına uymayan diğer eylemleri de işçinin iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak feshetme hakkını doğurabilir.

İşçinin hakkaniyet kurallarına uymayan durumlar nedeniyle iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak sonlandırabilmesi için işverenin veya diğer çalışanların hakkaniyete aykırı davranışlarının ciddi ve belirgin olması gerekmektedir.

Formun ÜstüİŞ KANUNU’NA GÖRE İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ İHBAR SÜRESİ

4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçinin haklı nedenle fesih durumunda ihbar süresi uygulaması yoktur. İşçi, haklı nedenle fesih hakkını kullandığında, iş sözleşmesini derhal ve bildirimsiz olarak sonlandırabilir. Bu nedenle, işçi haklı nedenle fesih kararı aldığında, işverene belirli bir ihbar süresi önceden bildirmesi gerekmez.

Haklı nedenle fesih durumunda işçi, işverenin veya işyerinin yasal yükümlülüklerine uymadığını veya çalışma koşullarının ciddi şekilde bozulduğunu düşünerek iş sözleşmesini aniden sonlandırabilir. Ancak, bu durumda işçinin, haklı nedeni ve fesih kararını yazılı olarak bildirmesi önemlidir. Bu, ileride olası hukuki ihtilafları önlemeye yardımcı olur ve işçinin haklı nedenini belgelemesine yardımcı olabilir.

İŞ KANUNU’NA GÖRE İŞÇİNİN DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ

4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi açısından haklı nedenle fesih süresi, genellikle işçinin haklı nedenini öğrendiği günden başlayarak altı iş günü içerisinde gerçekleştirilmesi gereken bir süredir. Bu süre, işçinin iş sözleşmesini haklı bir nedenle sonlandırma hakkını kullanma süresini belirler.

İşçi, işverenin veya işyerinin yasal yükümlülüklerine uymadığını veya çalışma koşullarının ciddi şekilde bozulduğunu düşündüğü bir nedenle iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmek istediğinde, işçi bu nedeni öğrendiği tarihten itibaren altı iş günü içerisinde fesih işlemini gerçekleştirmelidir. İşçi, bu süre içinde işverene yazılı bildirimde bulunarak iş sözleşmesini haklı bir nedenle sonlandırabilir.

Bu altı iş günlük süre, işçinin haklı nedenini öğrendiği tarihten itibaren başlar ve hafta içi iş günleri (pazartesi-cuma) dikkate alınarak hesaplanır. Hafta sonları (cumartesi-pazar) ve resmî tatiller bu süre içerisinde hesaba katılmaz.

İşçi açısından haklı nedenle fesih süresi, işçinin hızlıca harekete geçmesini ve gerektiğinde işçinin haklı nedenini savunabilecek kanıtları toplamasını sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

HAKLI NEDENLE İSTİFA EDEN İŞÇİ İHBAR TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçi haklı nedenle iş sözleşmesini feshettiğinde ihbar tazminatı hakkı doğmaz. İhbar tazminatı genellikle işverenin işçiyi işten çıkardığı veya işçinin kendi isteğiyle iş sözleşmesini haklı nedensiz fesih yoluyla sonlandırdığı durumlarda gündeme gelir.

Haklı nedenle işten ayrılan bir işçi, işverene ihbar süresi bildirmeksizin veya önceden haber vermeden iş sözleşmesini sonlandırabilir. Bu durumda işçinin işverene ihbar tazminatı ödemesi gerekmez, çünkü işçi haklı bir nedenle işten ayrıldığı için ihbar süresine uyma zorunluluğu olmaz.

HAKLI FESİHTE İHTARNAME ZORUNLU MUDUR?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçinin haklı nedenle fesih kararı aldığında ihtarname gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. İşçi, haklı bir nedenle iş sözleşmesini sonlandırmak istediğinde işverene önceden ihtarname gönderme yükümlülüğü yoktur.

Haklı fesih durumunda işçinin yapması gereken genellikle işverene yazılı bildirimde bulunmaktır. Bu yazılı bildirimde, işçinin haklı nedenini açıklaması, iş sözleşmesinin hangi tarihte sona ereceğini belirtmesi ve gerekliyse kanıtları sunması önemlidir. Ancak, ihtarname gönderme zorunluluğu olmadığı için yazılı bildirimde bulunmanın yeterli olduğu kabul edilmektedir.

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ SÖZLÜ OLUR MU?

İşçinin haklı nedenle fesih hakkını kullanması sözlü olarak da gerçekleşebilir. Yani işçi, işverenin veya işyerinin yasal yükümlülüklerine uymadığını veya çalışma koşullarının ciddi şekilde bozulduğunu düşündüğü bir durumda, bu nedeni işverene sözlü olarak ileterek iş sözleşmesini sonlandırabilir.

Ancak, sözlü olarak fesih yapılması durumunda, işçinin daha sonra bu feshi kanıtlaması daha zor olabilir. Bu nedenle, işçi haklı nedenle fesih hakkını kullanırken mümkünse yazılı bildirimde bulunması tavsiye edilir. Yazılı bildirim, işçinin feshi belgelemesine ve gerektiğinde kanıtlar sunmasına yardımcı olabilir.

Ayrıca, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini sözlü olarak ifade etse bile, işverenin bu fesih nedenini kabul etmeyebileceği ve hukuki ihtilafların ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

HAKLI NEDENLE FESİH KIDEM TAZMİNATI

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçinin haklı nedenle fesih hakkını kullanması durumunda, işçinin işverenine karşı kıdem tazminatı hakkı doğar. Kıdem tazminatı, işçinin işverenden ayrılması durumunda hizmet süresine bağlı olarak ödenen bir tazminattır. İşçinin haklı nedenle fesih nedeniyle işverenin yükümlülüklerini yerine getirmediği veya çalışma koşullarının ciddi şekilde bozulduğu durumda işçinin kıdem tazminatı hakkı saklı kalır.

Haklı nedenle fesih durumunda işçi, kıdem tazminatını talep edebilir ve işveren de bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Kıdem tazminatı hesaplaması genellikle işçinin hizmet süresine, yaşına ve brüt ücretine göre belirlenir.

Ancak, işçinin kendi kusuru nedeniyle haklı nedenle fesih yapması durumunda, işçinin kıdem tazminatı hakkı olmayabilir. Örneğin, işçi ahlaki ve iyi niyet kurallarına aykırı davrandığı veya hizmet sözleşmesini feshetmek istediği durumun kendi kusurundan kaynaklandığı bir durumda, kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkabilir.

HAKLI NEDENLE FESİHTE İŞÇİLİK ALACAKLARI

Haklı nedenle fesih durumunda işçinin işçilik alacakları, işverenin veya işyerinin yasal yükümlülüklerine uymadığı veya çalışma koşullarının ciddi şekilde bozulduğu gerekçesiyle işçinin iş sözleşmesini sonlandırması durumunda, işçinin talep edebileceği bazı ödemeleri içerebilir. Bu işçilik alacakları, genellikle işçinin alacakları ücretleri, tazminatları ve haklarını kapsar.

Örnek olarak, işçinin haklı nedenle fesih durumunda talep edebileceği işçilik alacakları şunlar olabilir:

 1. Kıdem Tazminatı: İşçi, haklı nedenle fesih nedeniyle işten çıkarıldığında kıdem tazminatı hakkına sahip olabilir. Kıdem tazminatı, işçinin hizmet süresine ve ücretine bağlı olarak hesaplanır.
 2. İhbar Tazminatı: Haklı nedenle fesih durumunda ihbar tazminatı talep edilmez, çünkü işçi ihbar süresine uyma yükümlülüğü olmadan iş sözleşmesini sonlandırabilir.
 3. Ücret ve Yan Ödemeler: İşçinin haklı nedenle fesih durumunda kalan ücreti, işçilik alacaklarının bir parçasıdır. İşçi, işten ayrıldığı tarihe kadar çalıştığı günlere ait ücretini talep edebilir.
 4. İzin ve İzin Ücretleri: Kullanılmamış izin günleri ve bu izinlere ait ücretler işçilik alacakları olarak talep edilebilir.
 5. Fazla Mesai ve Ek Ödemeler: İşçinin yapmış olduğu fazla mesai çalışmaları veya ek ödemelere hak kazanmışsa, bunlar da işçilik alacakları olarak talep edilebilir.
 6. Diğer Haklar: İşçinin çalışma koşulları veya işverenin yasal yükümlülükleri ile ilgili ihlalleri sonucunda kaybettiği diğer haklar da işçilik alacakları olarak talep edilebilir.

İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI NEDENLE FESİH USULÜ

İşçi açısından haklı nedenle fesih usulü, işçinin işverenin veya işyerinin yasal yükümlülüklerine uymadığını veya çalışma koşullarının ciddi şekilde bozulduğunu düşünerek iş sözleşmesini sonlandırma sürecini ifade eder. İşçi, haklı bir nedene dayanarak iş sözleşmesini sonlandırmak istediğinde belirli adımları takip etmelidir. İşte işçi açısından haklı nedenle fesih usulüne dair genel bir rehber:

 1. Nedeni Belirlemek: İşçinin işverenin veya işyerinin yasal yükümlülüklerine uymadığını veya çalışma koşullarının ciddi şekilde bozulduğunu düşündüğü bir nedenin olması gerekmektedir. Bu nedeni belirlemek ve gerekli kanıtları toplamak önemlidir.
 2. Yazılı Bildirim: İşçinin işverene yazılı olarak bildirimde bulunması gerekmektedir. Bu yazılı bildirimde işçinin haklı nedenini açıklaması ve iş sözleşmesini hangi tarihte sonlandırmak istediğini belirtmesi gerekebilir.
 3. Kanıtlar Sunmak: İşçinin haklı nedenini destekleyecek kanıtları sunması önemlidir. Örneğin, yazışmalar, fotoğraflar, raporlar gibi belgeler işçinin haklı nedenini desteklemek için kullanılabilir.
 4. Bildirim Süresi: Haklı nedenle fesih durumunda genellikle belirli bir bildirim süresine uyma zorunluluğu bulunmaz. İşçi, nedeni belirlediği anda veya belirli bir süre sonunda iş sözleşmesini sonlandırabilir.
 5. İşverenin Tepkisi: İşçi, yazılı bildirimi işverene ilettikten sonra işverenin tepkisini beklemelidir. İşveren, işçinin talebini inceleyecektir.
 6. Hukuki Danışmanlık: İşçi, haklı nedenle fesih durumunda hukuki danışmanlık almak isteyebilir. Bir avukat veya iş hukuku uzmanından profesyonel yardım almak, işçinin haklarını ve yükümlülüklerini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

İŞÇİ HAKLI NEDENLE FESİHTE NELER TALEP EDEBİLİR?

İşçinin haklı nedenle fesih durumunda talep edebileceği bazı haklar ve tazminatlar aşağıda sıralanmıştır.

Kıdem Tazminatı: İşçi, haklı nedenle fesih hakkını kullanarak işten ayrıldığında kıdem tazminatı talep edebilir. Kıdem tazminatı, işçinin hizmet süresine ve ücretine bağlı olarak hesaplanır.

 1. Ücret ve Yan Ödemeler: İşçi, haklı nedenle fesih sonrasında kullanılmış izin günleri, kalan maaş ödemeleri, fazla mesai ücretleri gibi ücret ve ödemeleri talep edebilir.
 2. Tazminatlar: İşçi, işverenin veya işyerinin yasal yükümlülüklerine uymaması veya çalışma koşullarının ciddi şekilde bozulması nedeniyle uğradığı zararlar için tazminat talep edebilir.
 3. Yıllık İzin Ücretleri: Kullanılmamış yıllık izin günlerine ait ücretleri talep edebilir.
 4. İşe İade Davası: İşçi, işverenin yükümlülüklerine uymadığı veya çalışma koşullarının bozulduğu gerekçesiyle haklı nedenle fesih yapmışsa ve işveren bu fesih nedenini kabul etmezse, işe iade davası açarak işe geri dönme hakkını talep edebilir.
 5. Sağlık ve Güvenlik Talepleri: İşçi, işyerinde sağlık ve güvenlik koşullarının ihlal edilmesi durumunda, bu koşulların düzeltilmesi veya işçinin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için taleplerde bulunabilir.
 6. Diğer Haklar: İşçi, çalışma koşullarının ciddi şekilde bozulması sonucu kaybettiği diğer haklar için de taleplerde bulunabilir.
https://www.youtube.com/watch?v=JvUizRSyy8E