Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

resmi belgede sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu 960 524 AdminAD24

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU NEDİR?

Resmi belgede sahtecilik, bir kişinin veya kurumun resmi belgeleri sahte veya yanıltıcı bilgilerle doldurması veya düzenlemesi anlamına gelir. Bu suç, genellikle kamu düzeni ve güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturduğu için cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir.

Resmi belgede sahtecilik suçu, birçok farklı belge türünü kapsayabilir, örneğin pasaportlar, kimlik kartları, sürücü belgeleri, doğum ve ölüm belgeleri, evlilik lisansları, resmi işlemler, banka belgeleri ve daha fazlası.

Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşması durumunda ciddi cezai yaptırımlara maruz kalınabilir. Bu tür bir suç işleyenler, hapis cezası, para cezası veya diğer yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Ayrıca, sahte belgelerle yapılan işlemler geçersiz sayılabilir ve bu da kişinin hak kaybına uğramasına neden olabilir.

Bu suçun cezai yaptırımları, ülkeye ve yargılama yapılacak yere göre değişebilir. Genellikle hapis cezası, para cezası veya her ikisi ile cezalandırılır. Ayrıca, sahte belgelerle yapılan işlemler geçersiz sayılabilir ve bu da kişinin hak kaybına uğramasına neden olabilir.

TÜRK CEZA KANUNUNDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesi, resmi belgede sahtecilik suçunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre:

“Resmi belgede sahtecilik: 

(1) Resmî bir belgeyi düzenleyen yetkili makamın veya onun adına hareket edenin olurunu almadığı veya gerçeğe aykırı bir suret düzenlediği veya bir resmî belgeyi sahte bir suretle değiştirdiği takdirde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan suçlar, resmî belgenin sahte olduğunun bilinerek kullanılması suretiyle de işlenebilir. Bu durumda, sahtecilik suçuna uygulanan cezanın yarı oranında artırılması hükümlerine göre ceza verilir.

Bu maddeye göre, resmi bir belgeyi düzenleyen yetkili makamın izni olmadan veya gerçeğe aykırı bir şekilde belge düzenlemek, bir resmi belgeyi sahte bir şekilde değiştirmek veya sahte bir resmi belgeyi bilerek kullanmak resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturur. Suçun cezası altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Sahte belgenin kullanılması durumunda ise ceza yarı oranında artırılır.

Resmi evrakta sahtecilik suçu cezası, işlenen suçun basit ve nitelikli hallerine göre farklılık arz etmektedir. Buna göre;

Resmi belgede sahtecilik suçu, resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi, başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi veya kullanılması şeklindeki suçun basit haliyle işlenirse sanığa verilecek ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 204/1)

Kamu görevlisinin görevinden kaynaklanan görevi kötüye kullanma suretiyle, resmi belgeyi sahte olarak düzenlemesi, değiştirmesi, kullanması halinde resmi evrakta sahtecilik suçunun cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 204/2).

Resmi belgede sahtecilik suçunun maddi konusu olan belge, sahteliği ispatlanıncaya (sabit oluncaya) kadar geçerli olan resmi belgelerden ise yukarıdaki fıkralara göre belirlenen suçun cezası 1/2 oranında arttırılır.

Sağlık mensubu kişilerin (ebe, hemşire, doktor ve diğer tüm çalışanlar vs.) gerçeğe aykırı belge düzenleyerek kamunun veya kişilerin zararına yol açması veya herhangi bir haksız menfaat elde etmesi halinde resmi belgede sahtecilik suçu hükümleri gereği cezalandırılırlar

Ancak, yasalar zaman içinde değişebilir veya farklı ülkelerin farklı yasaları olabilir. Bu nedenle, ilgili ülkenin mevcut yasalarına başvurmak ve konuyu yerel yasalara göre değerlendirmek önemlidir.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK MEMURİYETİ ENGELLER Mİ?

Resmi belgede sahtecilik suçu işlemek memuriyet açısından ciddi sonuçlar doğurabilir ve memuriyeti engelleyebilir. Memur olarak çalışmak veya kamu görevinde bulunmak, güvenilirlik, dürüstlük ve yasalara uyumu gerektiren bir pozisyondur.

Resmi belgede sahtecilik suçu işlemek, kişinin güvenilirlik ve dürüstlük vasfını ciddi şekilde zedeler. Bu tür bir suç işleyen kişiler, kamu görevlerinde çalışmak için gereken şartları sağlamadıkları için memuriyete atanma veya mevcut memuriyetlerinde ilerleme konusunda engellerle karşılaşabilirler.

Ayrıca, bir memurun resmi belgede sahtecilik suçu işlemesi, iş disiplini ve etik kurallara aykırı davranış olarak kabul edilir ve bu da disiplin soruşturmalarına ve cezalarına yol açabilir. Bu durum, memurun işten çıkarılması veya diğer disiplin cezalarının uygulanmasıyla sonuçlanabilir.

Her ülkenin memuriyet ve kamu görevlisi atama süreçleri ile disiplin cezaları politikaları farklı olabilir. Dolayısıyla, resmi belgede sahtecilik suçunu işleyen bir kişinin memuriyeti etkilenmesi durumunda, ilgili ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine başvurmak ve yerel kurallara göre durumu değerlendirmek önemlidir.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI

Türk Ceza Kanunu’na göre, resmi belgede sahtecilik suçunun zamanaşımı süresi, suçun işlendiği şekle ve ceza miktarına bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, zamanaşımı süreleri suçun ciddiyetine göre belirlenir ve farklı hükümler farklı zamanaşımı süreleri öngörebilir.

Resmi evrakta sahtecilik suçunun kamu görevlisi tarafından işlenmesi durumunda dava zamanaşımı süresi olarak 15 yıl öngörülmüştür. Yasal süre içerisinde dava açılması gerekir. Bunun yanı sıra söz konusu suçta uzlaşma prosedürü uygulanmaz. Zira resmi belgede sahtecilik suçu, uzlaşma prosedürünün uygulandığı suçlar arasında değildir. Bu suça ilişkin yapılacak ceza yargılamalarında deneyimli bir Ceza avukatından hukuki destek almak yararlı olacaktır.

Unutmayın ki, zamanaşımı süresi suçun işlendiği tarihten itibaren başlar ve belirli bir süre sonunda suçun cezai sorumluluğu ortadan kalkabilir. Ancak, zamanaşımının başlaması veya durması konusunda bazı durumlar, örneğin kaçak durumları veya davanın açılması gibi faktörler, zamanaşımı süresini etkileyebilir. Bu nedenle, konu hakkında yerel yasalara ve güncel yasal düzenlemelere başvurmanız önemlidir.

ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRME 

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Resmi belgede sahtecilik suçunun ceza alt sınırı 2 yıl olduğundan hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez.

ERTELEME

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içerisinde belli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması davanın düşmesine neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur. Resmi belgede sahtecilik suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında olduğunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkündür.

VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Cezanın ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Resmi evrakta sahtecilik suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında olduğunda hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

RESMİ BELGE NİTELİĞİNDE OLAN BELGELER 

Resmi belge niteliği taşıyan belgeler, devlet otoritesi tarafından düzenlenen veya yetkilendirilen belgelerdir. Bu belgeler, yasal ve idari işlemlerde kullanılan, kamu düzenini sağlayan ve hukuki geçerliliği olan belgelerdir. Örnekler şunları içerebilir:

  1. Kimlik belgeleri: Pasaport, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi kimlik tespiti ve kişinin kimliğini kanıtlama amacıyla düzenlenen belgeler.
  2. Evrak ve kayıtlar: Doğum kayıtları, evlenme cüzdanı, ölüm belgesi, tapu kayıtları, sicil kayıtları gibi resmi kurumlar tarafından düzenlenen ve belirli olayları veya durumları belgeleyen belgeler.
  3. İzin ve ruhsat belgeleri: İşyeri açma ve çalışma izni, ruhsat belgeleri, izin belgeleri, patent belgeleri gibi belirli faaliyetlerin yasal olarak yapılabilmesi için verilen resmi izin ve ruhsat belgeleri.
  4. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait belgeler: Vergi beyannameleri, resmi ihale belgeleri, kamu kurumlarına başvurular, resmi yazışmalar gibi kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili işlemlerde kullanılan belgeler.
  5. Eğitim belgeleri: Diploma, mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi, transkript gibi eğitim kurumları tarafından verilen resmi belgeler.
  6. Sağlık belgeleri: Sağlık raporu, reçeteler, sağlık kuruluşlarından alınan resmi belgeler.
  7. Mali belgeler: Vergi beyannameleri, mali tablolar, fatura ve makbuzlar gibi mali işlemlerle ilgili düzenlenen belgeler.

Bu sadece birkaç örnek olup, resmi belge niteliği taşıyan belgeler, devletin yetkili organları veya resmi kurumlar tarafından düzenlenen ve hukuki geçerliliği olan çeşitli belgeleri içerebilir. Belgenin resmi niteliği, düzenleyen kurum veya yetkilinin yetkisi ve yetkilendirilmesine bağlı olarak değişebilir.

Unsurları bakımından resmi belge sayılması olanaklı olmadığı halde, bazı özel belge türleri yasa tarafından özel olarak resmi belge düzeyinde korumaya alınmıştır. Bu tür belgeler TCK 210/1. maddede gösterilmiştir. Bunlar; emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, tahvil, hisse senedi, emtiayı temsil eden belge, ve vasiyetnamedir. Belirtilen türdeki belgelerin, resmi belge sayılabilmesi için, kanunda öngörülen usul ve şekil şartlarının bulunması zorunludur. TCK 210/2. maddede belirtilen, kamu görevlisi olmayan veya görevi gereği hareket etmeyen sağlık mesleği mensuplarının60 gerçeğe aykırı belge düzenleme suçu, özel nitelikli özel belgede sahtecilik suçu vasfındadır. Fakat cezalandırma yönünden resmi belgede sahtecilik hükümlerine atıf yapılmıştır.