İcra ve İflas Hukuku
Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Alacaklıların devlet gücünün yardımıyla alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına, icra – iflas hukuku, cebri icra hukuku veya takip hukuku denir.

İcra Hukukunun Konusu

Borçlunun parayla ölçülebilen, mirasçılara geçebilen ve devri mümkün olan bütün malvarlığı değerleri kural olarak cebri icranın konusunu oluşturur.

Bazı hallerde borçluların kanundan doğan bir kısım yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmemeleri nedeniyle bazı cezalar uygulanmaktadır. Bunlar icra – iflas suçları olarak kabul edilmiştir.

İcra ve İflas Hukuku

İcra

İcra yollarını üç bölüme ayırarak nitelendirmek mümkündür.

 1. İlamlı icra.
 2. İlamsız icra.
 3. Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip.

İflas

İflas ise iki şekilde gerçekleşir.

 1. Takipli iflas
 2. Takipsiz iflas.

İflas, kural olarak yalnızca tacirler veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi olan kişiler hakkında söz konusu olur.

İcra ve iflas hukuku özellikle süreler açısından çok önemli ve hassasiyetle takip edilmesi gereken bir hukuk dalıdır. Usul yönünden işlemlerin iyi yönetimi sonucunda kazançlı durumların ortaya çıktığı bir alandır.

Ödeme Emrine İtiraz Nasıl Yapılır?

Borçlunun yedi gün içerisinde ödeme emrine itiraz etmesi ile icra takibi kendiliğinden durur. Alacaklının, itiraz ile duran takibe devam edebilmesi için, borçlunun itirazını hükümden düşürtmesi gerekir.

Ödeme Emrine Yapılan İtirazın Kaldırılması Nasıl Yapılır?

Alacaklının alacağını ispat etmek için yani itirazın kaldırılması için İcra İflas Kanunu madde 68’de sayılan belgelere dayanması gerekir. Bu belgeler:

 1. İmzası ikrar edilmiş senet,
 2. İmzası noterlikçe onaylı senet,
 3. Resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri belgeler,
 4. Kredi kurumları ile ilgili belgeler,
 5. Borçlunun resmi daireler veya memurlar huzurunda borç ikrarında bulunması.

Olarak sıralanabilir.

Ödeme Emrine Yapılan İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır?

Alacaklı, kural olarak, bütün itiraz hallerinde itirazın iptali davası açabilir. Alacaklı bu davayı itirazın kendisine tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde açabilir. Görevli ve yetkili mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre belirlenir.

İcra Ve İflas Hukuku Alanında Takip Ettiğimiz Davalar

 • İtirazın İptali ve Kaldırılması Davası
 • İlamlı ve İlamsız İcra Takibi
 • Menfi (Borçlu Olmadığının) Tespit Davası
 • İflas Takibi
 • Taşınır Teslimine İlişkin Takip
 • Karmaşık yeniden yapılandırma işlemleri
 • Çocuk Teslimine İlişkin Takip
 • Ödeme Emri, Haciz, Satış Talepleri
 • İhalenin Feshi Davası
 • İpotek ve rehinlerin satışlarının yapılarak alacakların tahsilinin sağlanması
 • Karşılıksız çek davalarının takibi ve incelenmesi
 • Haciz konulma işlemlerinin başlatılarak satış işlemlerinin başlatılması ve borçludan alacakların tahsil edilmesi
 • Borca karşılık açılan kötü niyetli davalara itiraz ve takip süreçlerinin yönetilmesi.
 • İflas, iflas erteleme ve yeniden yapılandıra işlemlerinin yürütülmesi ve takibi
 • İflas etmekte olan veya etmiş şirketlerin birleşme veya satın süreçlerinin yürütülmesi
 • Mali olarak tükenmiş/iflas etmiş şirketlerin yapılandırma işlemlerinin yürütülmesi
 • Adi kira ve hasılat kiralarına ait takip
 • Tahliye emri