Ticaret ve Şirketler Hukuku
Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Ticaret hukuku temelini 6102 Sayılı Ticaret Kanunundan alır. Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler.

Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, ticaret ortaklıklarıdır.

Ticaret ortaklıkları kolektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak; poliçe, bono, çek, emtia senetleri, taşıma senetleri türlerindedir.

Şirket iki ya da daha çok kişinin bir araya gelerek, emek veya mallarını müşterek bir gayeye erişmek üzere bir sözleşme ile birleştirmeleridir. Şirket; Kişi, sözleşme, sermaye, müşterek amaç ve müşterek çaba unsurlarından oluşur. Şirketin söz konusu olması için bu beş unsurun da yerine getirilmiş olması şarttır. Aksi takdirde şirket sözleşmesinden bahsedilemez.

Şirketler temel olarak şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılırlar. Adi şirket, kolektif şirket ve komandit şirket şahıs şirketlerinden iken sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, limited şirket ve anonim şirket ise sermaye şirketlerindendir. Şahıs şirketlerinde ortakların kimlik, kişilik ve ilişkileri ön plana çıkarılıyorken, sermaye şirketlerinde sadece ortakların getirdikleri sermayeler önem taşımaktadır.

Ticaret hayatı karmaşık ve hukuk kurallarıyla detaylı bir şekilde düzenlenmiş bir alandır. Şirketler kendi içerisinde çok sayıda hukuki uyuşmazlıklara uğraşmakta hem şirket içi ilişkiler hem de şirketin dışarıdan muhatap olduğu kişilerle hukuki boyutlara varan sorunlar yaşamaktadır.

Ticaret Ve Şirketler Hukuku Alanında Takip Ettiğimiz Davalar

 • Tüm Ticari İşlerden Kaynaklı Alacakların Takip ve Tahsili Davası
 • Anonim Şirket, Limited Şirket, Kollektif Şirket, Komandit Şirket ve Şahıs Şirketinden Doğan Alacak ve Tazminat Davası
 • Bono, Poliçe, Çek ve Sair Kambiyo Evraklarından Doğan Alacak ve Tazminat Davası
 • Kıymetli Evrakların Kaybolmasından Doğan İptal ve İstirdat Davası
 • Menfi (Borçlu Olmadığının) Tespit Davası
 • Sigorta Hukukundan Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Davası
 • Ticari Satım Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davası
 • Haksız Rekabetten Doğan Alacak ve Tazminat Davası
 • Cari Hesap Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davası
 • Üçüncü Kişinin, Şirket Ortağından Alacağı İçin Tasfiye Payı veya Kar Payı Alacağı Davası
 • Devrolunan Şirketlerde Ortaklık Payından Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Davası
 • Ticaret Hukukuna İlişkin Her Türlü Danışmanlık
 • Şirket Satın Almaları ve Şirket Birleşmeleri İçin Danışmanlık
 • Rekabet Hukukuna ilişkin Danışmanlık
 • İflas ve Tasfiye İşlemleri İçin Danışmanlık
 • Şirket Çalışanları ile Şirket Arasındaki Hizmet Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve İhtilafların Çözümü İçin Danışmanlık
 • Kıymetli evrak, çek, senet alacakları ile tüm ticari alacakların dava ve icra yoluyla tahsili
 • Şirketlerin kurumsal işleyişine dair danışmanlık hizmeti sunulması
 • E-Ticaret hukuku ve internetten yapılan ticari işlemlerin hukuki mahiyeti hakkında bilgilendirme ve ihtilafların çözümü için arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi, dava ve icra takibi başlatılması ile süreç takibi
 • Hem sigortacı hem de sigortalı açısından, her türlü poliçeden kaynaklı davaların yürütülmesi