Miras Hukuku
Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Miras hukuku, miras bırakanın ölümü ile sona ermeyen hak ve borçlara ilişkin hukuki durumları düzenleyen hukuk dalıdır. Şayet mülkiyet ölüm ile sona erseydi, bu durumda miras hukukuna gerek kalmayacaktı. Miras kavramı ile bir kimsenin ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tümü ifade edilir. Miras davalarında özellikle muvazaalı işlemler ve mal kaçırma amacıyla güdülen işlemler söz konusudur.

Tereke

Tereke, miras bırakanın ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkileridir. Miras bırakanın şahsına bağlı ilişkiler ise ölümle sona ereceğinden tereke kapsamında değerlendirilmemektedir.

Miras Paylaşımı

Miras bırakanın ölümünden sonra yerine getirilmesini istediği şeylere ölüme bağlı tasarruf denilmektedir. Bunlara örnek olarak vasiyetnameler ve miras sözleşmeleri verilmektedir.

Mirasçılar aralarında yapmış oldukları miras paylaşım sözleşmesi ile mirasın ne şekilde paylaştırılacağını kararlaştırabilirler. Bu sözleşmenin yazılı olarak yapılması gerektiği gibi tüm mirasçıların katılımı da zorunludur.

Mirasçılar miras paylaşımı konusunda bu tip bir sözleşmeyle aralarında anlaşamazlarsa, miras paylaştırma davası açarak mirasın paylaştırılmasını sağlayabilirler.

Paylaşma davası açılması halinde hâkim üzerinde elbirliği ile mülkiyet bulunan tereke unsurlarını gruplar ve her bir mirasçıya tahsis eder. Şayet tereke her mirasçıya müstakil mal vermeye elverişli değilse bu durumda hâkim bazı malları satarak bedelleri paylaştırır.

Mirasçılar

Yasal Mirasçılar

Miras bırakanın alt soyu yasal mirasçıları oluşturmaktadır. Çocukları varsa çocuklar, ölmüş olması halinde ise torunları yasal mirasçıları olmaktadır. Miras bırakanın anne ve babası, büyük anne ve babası da yasal mirasçılardandır.

Evlilik Dışı Çocuk

Evlilik dışı doğan çocuğun mirasçı olabilmesi için ise miras bırakanın babası olduğuna ilişkin resmi kayıt ve belgelerin bulunması gerekmektedir. Bu durumda soy bağının tanıma ya da hâkim kararı ile kurulmuş olması gerekmektedir. Evlilik dışı çocuk, babası ile soy bağının kurulmuş olması halinde evlilik içinde doğan çocuk gibi babasının mirasçısı olur.

 • Sağ kalan eş de yasal mirasçı olarak nitelendirilmektedir. Eş, miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 1/4’ü,
 • Eş, miras bırakanın ana ve babası ile birlikte mirasçı olursa bu durumda mirasın 1/2’si,
 • Eş, miras bırakanın büyükanne ve büyükbabaları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 3/4’ü ve kimsenin olmaması durumunda mirasın tamamı eşe kalır.

Tenkis Davası

Miras paylarının bir kısmı kanun tarafından korunmaktadır. Yani miras bırakan sağken bu payları engelleyecek işlemleri gerçekleştiremeyecektir. Bu durumda söz konusu tasarruflar tenkise tabi olmaktadır. Bu payların ihlali halinde ise tenkis davası açarak ihlal edilen payların iadesi sağlanabilmektedir. Tenkis davası açılabilmesi için saklı paylı mirasçının saklı payına tecavüzü öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tenkis talebinde bulunması gerekmektedir.

Miras Hukuku Takip Edilen Davalar

 • Mirasçıların Miras Talebi ve Reddi Miras (Mirasın Reddi ) Davası
 • Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası
 • Terekeyle İlgili Her Türlü Tespit, Defter Tanzimi ve Taksim Davası
 • Mirasta Tenkis Davası
 • Mirasta Mal Paylaşımı ve Saklı Payın Korunması Davası
 • Muvazaalı (Danışıklı) Miras Hukuku İşlemlerine Karşı İptal Davası
 • Miras Taksim Sözleşmesi Düzenlenmesi İçin Danışmanlık
 • Vasiyetname ve Mirasçı Tayini Sözleşmesi Düzenlemek İçin Danışmanlık
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Düzenlenmesi İçin Danışmanlık
 • Veraset İlamı
 • Denkleştirme Davası
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası
 • Çekişmesiz Yargı İşlerinden Doğan Miras Davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası