Borçlar Hukuku
Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu uyarınca kişi ile borç arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalına verilen addır. Borçlu kişiden borçlu veya kurumdan hak alamaması durumunda Borçlar Kanunu’nda, alacaklıya alacağı devlet tarafından verilir. Bu ve benzeri hükümler Borçlar Kanununda açıkça belirtilmiştir.

Borç ilişkisinin en temel kaynağı sözleşmedir. Borç ilişkisi, sözleşme öncesi, işleyiş sırası, sona ermesi ve sona erme sırasındaki yapılan bir kavram olarak ortaya çıkar. Sözleşme öncesi, ilişkiden de borç ilişkisi doğabilir. Borç ilişkisi, alacaklı ve borçlu arasında bir veya birden çok alacak hakkını, bir takım yenilik doğuran hakları, bir takım fer-i hakları, bir takım düzenleme haklarını, bir takım yan yükümlülüklerini, borcun zaman aşımından doğan borçları, külfetleri, yararlanma haklarını içine alan bir kavramdır. Borç ilişkisinin tek bir alacak hakkı meydana getirmesi istisnadır bu da haksız fiilden doğan tazminatta vardır.

Borç – Borç İlişkisinin Farkları:

Doğum anı yönünden; aynı anda veya farklı zamanlarda doğabilirler. Ani edim durumunda alım satımda. Ekmek aldın. Kira sözleşmesinde; sözleşme kuruldu, ödeme tarihileri tarihte ve faiz de söz konusu.

Kapsam yönünden; Borç ilişkisi nadiren tek bir alacak ve edimden oluşur. Genelde bir çok alacak ve edim vardır. Borç ilişki, mahiyeti yönünden borçtan dahakapsamlıdır.
Devir Yönünden, sadece alacak devredilebilir. Alacağın temliki. Borcun ilişkisi, borç gibi sona ermez. Ortadan kaldırma ile veya İKALE anlaşması ile sona erer. Taraflardan birinin ölmesi, iflası akıl gücünü kaybetmesi halinde de sona erer. Bütün borçların ifası ile sona erer.
Sona erme yönünden, borç biter ancak borç ilişkisi daha sonra biter.

Borçlar Hukuku hayatımızda  pek çok alanda karşımıza çıkan ihtiyaç oranı yüksek bir hukuk dalıdır.

Borçlar Hukuku Alanında Takip Edilen Davalar

 • Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Her Türlü Tespit ve Alacak Davası
 • Kiracının Tahliyesi Davası
 • Kira Bedelinin Tespiti Davası
 • İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Talebi Davası
 • Her Türlü Alacak Davası
 • Borçlu Olmadığının Tespiti Davası
 • Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası
 • Sözleşmeden Doğan Sorumluluğa İlişkin Her Türlü Dava
 • Cezai Şarta (Ceza Koşuluna) İlişkin Talep ve Alacak Davası
 • Alacağın Devri, Borcun Temliki, Sözleşmenin Devri Talep ve Davası
 • Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Her Türlü Dava
 • Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Her Türlü Dava
 • Sözleşme Hukukuna İlişkin Danışmanlık
 • Haksız Fiil
 • Mal Değişim-takas sözleşmesi,
 • Bağışlama Sözleşmesi,
 • Ödünç Sözleşmesi,
 • Hizmet Sözleşmesi,
 • Pazarlamacılık Sözleşmesi,
 • Eser-müteahhitlik Sözleşmesi,
 • Yayım-neşir Sözleşmesi,
 • Vekalet Sözleşmesi,
 • Kredi sözleşmesi,
 • Simsarlık Sözleşmesi,
 • Tellaliye Sözleşmesi,
 • Komisyonculuk Sözleşmesi,
 • Ticari Temsilcilik Sözleşmesi,
 • Ticari Vekillik Sözleşmesi,
 • Tacir Yardımcılığı Sözleşmesi,
 • Havale Sözleşmesi,
 • Saklama Sözleşmesi,
 • Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi,
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi,
 • Adi Ortaklık Sözleşmesi.