Kınama Cezası – Memurlar Hakkında Kınama Cezası ve İptali

kınama cezası

Kınama Cezası – Memurlar Hakkında Kınama Cezası ve İptali

Kınama Cezası – Memurlar Hakkında Kınama Cezası ve İptali 960 524 AdminAD24

Devlet memurları; görevlerine aykırı davranışta bulundukları takdirde bir takım disiplin cezaları ile karşı karşıya kalabilirler. Kınama cezası da bu disiplin cezası türlerinden biridir. Daha önce uyarma cezası alan bir memurun, tekrar etme süresi içerisinde ikinci kez uyarma gerektiren bir fiilin işlenmesi halinde de kınama cezası verilebilir. Kınama cezası 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

Kınama Cezası Nedir?

Kınama cezası nedir? Kınama cezası; memura, görev ve davranışlarında, disipline aykırı hal ve eylemlerinin yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezası Devlet Memurları Kanunu Madde 125 / B de tanımlanmıştır. Genel tanım bu olmakla beraber, memurların uyması gereken hal ve tavırlarda aşağıda listelenmiştir.

Kınama Cezası Hangi Hallerde Verilir?

Bu konuda en çok merak edilen konulardan bir tanesi de kınama cezası gerektiren hallerdir. Memura kınama cezası gerektiren haller nelerdir? Yine Memur disiplin cezaları, DMK Madde 125/B de memurun kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şu şekilde tanımlanmıştır.

 • Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,
 • Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
 • Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
 • Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
 • Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
 • Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
 • İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
 • İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
 • Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
 • Verilen emirlere itiraz etmek,
 • Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
 • Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.
 • Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

Yukarıda sayılan durumlar gerçekleştiği takdirde memur hakkında 657 sayılı kanun kapsamında kınama cezası verilir.

Bu yazımız ile birlikte ilgili olması nedeniyle kamu görevinden çıkarma iptal davası başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Aslan & Duran

Kınama Cezasını Kim Verir?

Kınama cezasını kim verir? Kınama cezasını, disiplin amirleri soruşturma dosyasının tamamlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde bizzat verirler. Kınama cezası 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun’da tanımlanmıştır. Bu cezasyı gerektiren fiil ve hareketler ise yazımızın bir üst bölümünde açıkça, kanunda belirtildiği şekilde tanımlanmıştır. Kınama cezasını kim verir sorusu bu konuda en çok sorulan sorulardan birisidir.

Kınama cezası ile birlikte görevden uzaklaştırma cezası ve bu cezaya karşı hak arama yolları da en çok merak edilen konulardan birisidir.

Kınama Cezasına Karşı İtiraz Nasıl Yapılır?

Kınama cezasına itiraz nasıl yapılır? Kınama cezasına itiraz; kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içerisinde disiplin kuruluna yapılır. Bu şekilde kınama cezasına itiraz edilmiş olur. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. Bunun dışında da kınama cezasına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

Disiplin cezalarının iptali hakkında ofisimiz avukatları tarafından daha önce yazılmış olan memurlar hakkında verilen disiplin cezalarının iptali başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Kınama Cezası Hangi Hallerde İptal Olunur?

Kınama cezasının kaldırılması veya kınama cezasının iptali mümkündür. Kınama cezasının iptali için gerekli şartlar şu şekildedir;

 • Maddede düzenlenen fiil ile cezanın uyumlu olmaması,
 • Fiil ve halin öğrenilmesinden sonra 1 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmaması,
 • Fiil ve halin öğrenilmesinden sonra 2 yıl içinde ceza verilmemesi,
 • Cezanın memurun disiplin amiri dışında yetkisiz biri tarafından verilmesi,
 • Disiplin soruşturmasını yapan ile ceza veren kişilerin aynı kişiler olması,
 • Disiplin soruşturması yapılan memurun savunma hakkının hiç verilmemesi veya 7 günden az savunma hakkı verilmesi,
 • Usulüne uygun bir disiplin soruşturması yapılmaması hallerinde verilen kınama cezasının iptal edilmesi gerekir.

Kınama Cezası Zamanaşımı Süresi

Kınama cezası zamanaşımı süresi ne kadardır? Kınama cezası zamanaşımı süresi; cezayı işleyen memur hakkında bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 aydır. İlgili kınama cezasına dair soruşturma, fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde başlamalıdır. Kınama cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Kınama cezası, disiplin amiri tarafından, soruşturmanın tamamlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde verilmek zorundadır.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren her halde iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Memur Kınama Cezası Alırsa Ne Olur?

Kınama cezasının ne gibi etkileri vardır? Sonuçları nelerdir? Memur kınama cezası alırsa ne olur? Kınama cezası alan memur; almış olduğu kınama cezasının özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrürü halinde bir derece ağır cezanın uygulanmasına karar verilir. Kınama cezasının memurun özlük dosyasından silinme süresi 5 yıldır.

Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Aslan & Duran hukuk bürosu olarak; memurlar hakkında verilen disiplin cezalarına ilişkin hukuki konularda yanınızdayız. Ankara idare avukatı olarak uzman ve tecrübeli ekibimiz hizmet vermekteyiz. Kınama cezası konusunda bir uyuşmazlık ile karşı karşıya iseniz bize +90 552 846 94 30 numaralı whatsapp hattımızdan yazabilirsiniz.