Devlet memurları; görevlerine aykırı davranışta bulundukları takdirde bir takım disiplin cezaları ile karşı karşıya kalabilirler. Kınama cezası da bu disiplin cezası türlerinden biridir. Daha önce uyarma cezası alan bir memurun, tekrar etme süresi içerisinde ikinci kez uyarma gerektiren bir fiilin işlenmesi halinde de kınama cezası verilebilir. Kınama cezası 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

Kınama Cezası Nedir?

Kınama cezası; memura, görev ve davranışlarında, disipline aykırı hal ve eylemlerinin yazı ile bildirilmesidir. Genel bu olmakla beraber, memurların uyması gereken hal ve tavırlarda aşağıda listelenmiştir.

Kınama Cezası Hangi Hallerde Verilir?

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 • Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,
 • Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
 • Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
 • Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
 • Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
 • Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
 • İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
 • İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
 • Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
 • Verilen emirlere itiraz etmek,
 • Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
 • Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.
 • Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

Yukarıda sayılan durumlar gerçekleştiği takdirde memur hakkında kınama cezası verilir.

Kınama Cezasına Karşı İtiraz Nasıl Yapılır?

Disiplin cezalarından kınama cezasına karşı disiplin kuruluna, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içerisinde itiraz edilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. Bunun dışında da kınama cezasına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

Kınama Cezası Hangi Hallerde İptal Olunur?

 • Maddede düzenlenen fiil ile cezanın uyumlu olmaması,
 • Fiil ve halin öğrenilmesinden sonra 1 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmaması,
 • Fiil ve halin öğrenilmesinden sonra 2 yıl içinde ceza verilmemesi,
 • Cezanın memurun disiplin amiri dışında yetkisiz biri tarafından verilmesi,
 • Disiplin soruşturmasını yapan ile ceza veren kişilerin aynı kişiler olması,
 • Disiplin soruşturması yapılan memurun savunma hakkının hiç verilmemesi veya 7 günden az savunma hakkı verilmesi,
 • Usulüne uygun bir disiplin soruşturması yapılmaması hallerinde verilen kınama cezasının iptal edilmesi gerekir.

Zamanaşımı Süresi

İlgili kınama cezasına dair soruşturma, fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde başlamalıdır. Kınama cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Kınama cezası, disiplin amiri tarafından, soruşturmanın tamamlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde verilmek zorundadır.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren her halde iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Aslan & Duran hukuk bürosu olarak; memurlar hakkında verilen disiplin cezalarına ilişkin hukuki konularda yanınızdayız. Ankara idare avukatı olarak uzman ve tecrübeli ekibimiz hizmet vermekteyiz. Kınama cezası konusunda bir uyuşmazlık ile karşı karşıya iseniz bize +90 552 846 94 30 numaralı whatsapp hattımızdan yazabilirsiniz.